Nationella växtskyddskonferensen 2018

Senast ändrad: 18 mars 2019

SLU och Jordbruksverket arrangerade den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala, på SLU campus i Ultuna.

Lantbruk – skog – trädgård

Konferensens teman

  • Nya ogräs och skadegörare inom jordbruk, trädgård och skog
  • Viltskador i skog, åker och trädgård 
  • Klassning av växtskyddsmedel
  • Biologisk bekämpning, inklusive mikrobiomforskning
  • Resistensförädling av grödor och träd
  • Ny teknik
  • Integrerade strategier för framtidens växtskydd i jordbruk, trädgård och skog
  • Forskning, innovation, regelverk – hur kan man underlätta och snabba på processen från forskning till tillämpning?

Programbok med abstracts

Konferensens programbok med abstracts kan laddas ner här.

Urval av presentationer

Presentationer är sorterad efter namn.

Asmaa Youssef & Anders Kvarnheden. Nya typer av potatisvirus Y har blivit vanliga i Sverige

Bärbel Gerowitt. Challenges in future weed management

Erland Liljeroth. Fokusgrupp Växtskydd i knölväxter

Eva Johansson. SLU Grogrund – Center for breeding of food crops:
what is in it for BalticWheat?

Gunilla Berg & Björn Andersson. Fungicidresistens i vete och korn i Sverige

Helena Nordström Källström, Anna Berlin & Åke Olson. Kunskapsbaseratväxtskydd i praktiken –vilka faktorer spelar roll för lantbrukares beslutsfattande om växtskyddsåtgärder?

Inger Åhman. Havrebladlusresistens från vildkorn till odlat korn – utveckling av växtmaterial under mer än 25 år

Ing-Marie Gren. Kostnader av vildsvin i Sverige

Jay-Ram Lamichhane. Breeding for IPM to boost sustainable crop protection in Europe

Johanna Witzell. Phytophthora-skador i sydsvenska lövskogar

Karin Nordin. Vad innebär den nya lagstiftningen om karantänskadegörare?

Klara Löfkvist. Appliceringsteknik för biologiska växtskyddsmedel

Klara Löfkvist. Växtskydd i ekologisk produktion — en grund för IPM

Larisa Gustavsson. Resistens mot fruktträdskräfta i äpple

Lina Norrlund. Bönsmyg i åkerböna - ökande problem

Lina Sjöholm. Ny klon av Phytophthora infestans upptäckt i Sverige –
blir potatisbladmögel mer svårbekämpat?

Marit Lenman. Resistens och sensitivitetsgener i potatis

Matilda Lindmark. Försvarsämnen från skogsindustrin för behandling mot vinterbete av älg

Mattias Larsson. Fokusgrupp Raps och andra avbrottsgrödor som strategiskt fokus

Mudassir Iqbal. Biological control of plant-parasitic nematodes in carrot and wheat by the fungus Clonostachys rosea

Niklas Borgh. Dagens och framtidens utmaningar i skogsplantodlingar

Nils Bjugstad. Advances in spraying application - today and in near future

Ola Lundin, Gerard Malsher, Carol Högfeldt & Riccardo Bommarco. Integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps

Rikard Andersson. Herbicidresistens. Läget i landet

Sabrina Dressel. Utmaningar för dagens viltförvaltning ur ett social-ekologiskt perspektiv

Therese With Berge. Sensorbaserad ogräskontroll – norska resultat

Vadim Kessler & Gulaim Seisenbaeva. Nanoteknologi för framtida växtskydd

Velemir Ninkovic. Framtidens växtskydd baserad på ekologisk kunskap och tekniska lösningar

Åsa Lankinen. Fokusgrupp Lågrisk-medel i växtskyddet

Urval av posterpresentationer

Alf Djurberg & Anders Arvidsson. 1,5 miljoner graderingar tillgängliga i Växtskyddscentralens öppna databas

Anders Lindgren. Växtskyddscentralerna – Jordbruksverkets regionala experter inom växtskydd

Björn Andersson et al. SpotIT – ett IT-baserat verktyg för integrerat växtskydd

Chloë Raderschall, Ola Lundin & Riccardo Bommarco. Occurrence and parasitation of Bruchus rufimanus in fieldbeans (Vicia faba)

Eva Edin & Erland Liljeroth. Matpotatis och torrfläcksjuka. Att spruta eller inte spruta? Det är frågan!

Hanna Friberg, Anders Lindgren, Lars Johansson & Anna Berlin. Blad som sporfällor

Ida Karlsson, Eva Mellqvist, Thomas Börjesson, Paula Persson et al. Fusarium - svampar och mykotoxiner i stråsäd 2004-2017

Iris Dahlin, Diana Rubene, Robert Glinwood, Velemir Ninkovic. Neighbour-specific plant-plant communication influences herbivore supression in cultivar mixtures

Jenny Kreuger et al. Miljöövervakning av växtskyddsmedel i svenska ytvatten - trender under 15 år.

Lars Andersson & Velemir Ninkovic. Ogräsbekämpning med elektricitet

Maria Viketoft & Eva Edin. Tidpunkten påverkar samspelet mellan frilevande nematoder och groddbrännesvampen och effekten på potatisskörden

Mariela Marinova-Todorova et al. Nya hot mot de nordiska barrskogarna? - växtskadegörare kopplade till handeln med prydnadsväxter

Mats Allmyr. Växtskyddsrådet – hållbart växtskydd i Sverige

Niklas Björklund & Johanna Boberg. Enheten för riskvärdering av nya växtskadegörare

Plattform växtskydd

Rikard Andersson. Diufenikan – luring i vattenmiljön

Sidansvarig: katja.fedrowitz@slu.se