Gun Lidestav

Senast ändrad: 31 maj 2016

Docent

Hur länge har du forskat?

25 år

Vad är ditt expert-/forskningsområde?

Med en bakgrund som jägmästare, men med ett stort intresse för samhällsfrågor är jag mer av generallist än specialist. Min forskning har därför för kommit att beröra ett brett spektrum av frågeställningar i relation till människors nyttjande av naturresursen skog;  allt ifrån enskilda individers syn på ägande och brukande till samhällets ansträngningar att styra och kontrollera nyttjandet . Under senare år har två perspektiv varit centrala, nämligen genusperspektivet på skogen och dess nyttjade respektive det lokala perspektivet. Genusperspektivet har framförallt applicerats på forskningen om och för privatskogsbruket, medan det lokala perspektivet relaterar till de svenska kommunerna som aktörer och upprätthållare av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet på lokal nivå. Både perspektiv och kontexter relaterar i sin tur till forskningsfältet  ”Landsbygdsutveckling”

Vad kommer du att fokusera på i projektet?

Förutom koordinering och handledning av involverade doktorander och studenter, kommer jag framför allt ägna mig åt att undersöka vilka samband som finns mellan företagande/entreprenörsskap och tillgången på areella resurser, exempelvis genom ägandet av en skogsfastighet.  På vilket sätt använder olika (kategorier) av skogsägare sin skog och vilken betydelse har det geografiska och mentala avståndet mellan skogen och dess ägare för hur den nyttjas?  Hur ser resursflödet ut  mellan skog och annan verksamhet och mellan den lokala nivån och den centrala.

Vilket WP/Vilka WP:n kommer du vara involverad i?

I första hand WP1

Om du fick 5 års fri finansiering till valfri forskning, vad skulle du då forska kring?

Hur föreställningar om maskulinitet reproduceras inom det samtida skogsbruket och hur det i sin tur påverkar beslutsfattandet på olika nivåer.

Om du inte var forskare, vad skulle du göra då?

Jobba praktiskt med landsbygdsutveckling

Vad gör du på en ledig dag?

Är ute i skogen

Har du något motto i livet?

”La realidad es siempre mas rica”


Kontaktinformation