Linda Lundmark

Senast ändrad: 31 maj 2016

Docent

Hur länge har du forskat?

Började forskarutbildningen 2003, disputerade 2006 och har sedan dess forskat i större och mindre utsträckning beroende på andra uppdrag. T.ex. jobbade jag 60% som studierektor under 3 år.

Vad är ditt expert-/forskningsområde?

Exempel på teman som jag arbetar med är förhållandet mellan skyddade områden, turismsysselsättning och lokal och regional utveckling. Naturturismens roll i att skapa hållbara samhällen utanför städerna är ett givet tema i detta sammanhang. Grunden för ekonomisk aktivitet förändras ständigt, och därför är sambandet mellan globalisering och regionala och lokala processer för utveckling viktiga att studera. Under de senaste åren klimatet har blivit central för min forskning eftersom klimatförändringarna sannolikt kommer att få konsekvenser för människor och samhällen också på nordliga breddgrader.

Vad kommer du att fokusera på i projektet?

Min insats inom projektet kommer att koncentreras kring frågor som rör intervjustudien i WP 3 samt doktorandhandledning i första hand. Forskningsfrågorna handlar framförallt om hur man i de olika fallstudieområdena ser på skogen som resurs. Är den kopplad till naturupplevelser och rekreationsmöjligheter, ses den som råvara/inkomstkälla eller något annat? Hur nyttjar man själv skogen och hur ser man på andras nyttjande av ens skog i relation till turism, rekreation, jakt och allemansrätt? I tillägg till detta hoppas jag också kunna studera hur boende som inte själva har skog uppfattar möjligheterna att använda skogsmark. Den teoretiska ingången till projektet med fokus på stad-landrelationen som komplementär, konfliktfylld och nödvändig och som bör betraktas som ett kontinuum är också ett av mina huvudintressen.

Vilket WP/Vilka WP:n kommer du vara involverad i?

Framförallt ligger min forskning inom WP 3 men jag hoppas kunna bidra också i de andra WP:na genom idéutbyte och genom att doktoranderna får arbeta tillsammans.

Om du fick 5 års fri finansiering till valfri forskning, vad skulle du då forska kring?

Landsbygdsutveckling, regional utveckling och turism i nordliga miljöer. Jag är alltså lyckligt lottad eftersom jag får forska om det jag vill redan.

Om du inte var forskare, vad skulle du göra då?

Jag skulle jobba inom gruvnäringen.

Vad gör du på en ledig dag?

Läser, är ute och friluftar, lagar mat och äter gott.

Har du något motto i livet?

Hä kun ha gulle men hä gall int’


Kontaktinformation