Örjan Pettersson

Senast ändrad: 31 maj 2016

Fil.dr i kulturgeografi

Hur länge har du forskat?

Antogs som doktorand 1995, disputerade 2002

Vad är ditt expert-/forskningsområde? 

Mina forskningsintressen handlar i stor utsträckning om regional utveckling i glesbefolkade områden, i synnerhet norra Sverige. Det rör främst befolkningsförändringar, näringslivsstruktur och försörjningsmöjligheter. Under senare år har jag kommit att fokusera på frågor som rör naturresursutnyttjande och planering kopplat till dessa verksamheter. Det rör t ex gruv- och skogsnäring, samt vindbruk. I huvudsak jobbar jag med kvantitativa metoder, inte minst GIS, och olika typer av registerdata, men är också bekant med andra metoder såsom kvalitativa intervjuer.

Vad kommer du att fokusera på i projektet?

Inom delprojektet kommer vi att främst genomföra intervjuer med fastighetsägare och andra lokala aktörer i de båda fallstudiekommunerna; Vilhelmina och Kristianstad. Avsikten är bland annat att få veta mer om hur man ser på sitt fastighetsägande och relationen till orten, samt i vad mån man är intresserad och anser sig ha möjlighet att vara med och påverka utvecklingen lokalt. En intressant aspekt är om fastighetsägandet ingår i en långsiktig strategi och val av livsstil. Vi kommer även att intervjua andra aktörer, t ex samhällsplanerare på respektive ort. Jag kommer att vara involverad i det sistnämnda och inom projektet kommer jag också att jobba med frågor som rör fysisk planering.

Vilket WP/Vilka WP:n kommer du vara involverad i?

Jag kommer främst att vara inblandad i WP 3, men kommer också att samarbeta med forskare i andra WP, t ex runt frågor som rör kommunal planering med bäring på skogsbruk och landsbygdsutveckling.

Om du fick 5 års fri finansiering till valfri forskning, vad skulle du då forska kring?

Sambanden mellan naturresursutnyttjande och samhällsutveckling (ekonomisk tillväxt och välfärd, befolkningsförändringar etc) är omdiskuterade såväl i den internationella vetenskapliga litteraturen som i den regionala debatten.  Av det skälet skulle jag vilja undersöka om det stora uppsvinget för vissa naturresursbaserade näringar sammantaget också fått några effekter på regional och lokal utveckling.

Om du inte var forskare, vad skulle du göra då?

Då skulle jag jobba med ungefär samma frågor på lokal eller regional nivå, t ex fysisk planering eller strategisk utveckling.

Vad gör du på en ledig dag?

Tillbringar tiden med familjen eller åker ut och fiskar.


Kontaktinformation