Planering för en dynamisk stads-landsbygdsrelation: att leva och verka på flera platser

Senast ändrad: 31 maj 2017

Projektet utgår ifrån att det blivit mer och mer vanligt att leva och verka på fler platser, och att kommunal planering behöver anpassas till detta. Detta kan också stödja lokal utveckling och utöka länkarna mellan kommunen och dess utbor, samt öka förståelsen för olika preferenser och behov av markanvändning.

 

För att studera förändringar i ägar- och boendemönster använder sig projektet av statistiska databaser, där sverigeunika befolknings- samt skogsägardatabaser finns på de två ansökande institutionerna. Projektet undersöker också utbo- och åboägares preferenser genom brevundersökningar och fokusgrupper. Dessa inkluderar både personer som bor i stad och på landsbygden, med speciellt fokus på dem som delar sin tid mellan olika orter.

Projektet genomför också djupintervjuer med olika grupper av personer, speciellt de som delar sin tid mellan olika orter, för att förstå deras strategier för boende och livsstilsval. Denna kunskap kan sedan användas för att förstå vad olika personer vill ha ut av sin relation till landsbygden och hur sådana band kan stärkas för att stödja landsbygdsutvecklingen.

Projektet utvecklar slutligen i samarbete med kommuner i södra och norra Sverige scenarier om kommunal utveckling och hur olika val idag kan påverka kommunens utveckling i framtiden.


Kontaktinformation