Forskning främjas genom samarbete

Senast ändrad: 26 november 2019

Vilhelmina Model Forest (VMF) och Helge å-konsortiet

Konsortiet har skapats för att möjliggöra samarbetet mellan de olika projekt som är verksamma i Vilhelmina kommun (Västerbotten) samt Helge å avrinningsområde, Kristianstad vattenrike (Skåne). Målet är att förenkla samverkan mellan projekten och med avnämare så att arbete inte dupliceras.

Samarbetet kan ses som att Baltic Landscape arbetar tillsammans med avnämare för att skapa en infrastruktur som sedan kan användas både för forskning och lokalt. PLURAL, ARANGE och INTEGRAL är forskningsprojekt som innehåller avnämardimensioner. PLURAL ser på frågor om hur lokal planering med avseende på kommun och skogsanvändande kan stödjas, medan ARANGE speciellt behandlar interaktionen skogsbruk-rennäring. INTEGRAL fokuserar mer på samordning av data på landskapsnivå.

Konsortiet kommer att ha som mål att agera på lokal nivå främst mot Vilhelmina modellskog samt Kristianstad vattenrike, samt på nationell nivå hålla seminarier och workshops med utökade intressegrupper. De olika projekten kommer också att vara i kontakt med lokalbefolkning och intressen vid olika faser i projekten.

Är stadsbons intresse i landsbygden till fördel eller nackdel?

Mobilisering av landsbygden: post-produktivism och den nya ekonomin.

Konsumtion och tillhandahållande av landsbygdens produkter och tjänster har ökat. Det som tidigare sågs som ett produktionslandskap ses nu som en plats för konsumtion och rekreation. Förändringen har bidragit till tillfällig rörlighet och även migration på vissa håll. Man kan därför anta att dagens landsbygd förbrukas, diskuteras och formas främst av stadsbor.

Projektet analyserar hur detta påverkar landsbygdens utveckling i form av sysselsättning, företagande, arbetsmarknad och landskapet. Hur utbudet av utbildad arbetskraft och kompetens till och mellan företagen ser ut, vinner eller förlorar landsbygdssamhället på rörligheten?

Bidrar partnerskapen på landsbygden till dess utveckling?

Hållbar landsbygdsutveckling – på vems villkor?

Landsbygdens utveckling präglas av olika dilemman som detta tvärvetenskapliga samarbete ska titta närmare på. Bland dessa dilemman finns förväntan på landsbygdens invånare att både bruka och bevara naturresurser till förmån för landets befolkning som helhet. Ett exempel på detta dilemma är behovet att bruka skogen och bevara den till skydd för den biologiska mångfalden. För att hantera de olika dilemman och konflikter som kan uppstå försöker man ofta införa olika former av partnerskap mellan de berörda.

Detta projekt tittar närmare på vilka effekter dessa partnerskap egentligen har på landsbygdens utveckling. På vems villkor etableras dessa partnerskap, kan lokalbefolkningen påverka och hur bidrar de till hållbar landskapsutveckling?


Kontaktinformation