Work Packages

Senast ändrad: 24 maj 2016

Läs mer om varje del av projektet. 

WP 1 - Skillnader i boende och arbetsmönster

Gun Lidestav och Urban Lindgren

Hur samspelar olika geografier genom olika individer? Vilka samband finns mellan företagande och areella resurser?
Genom att undersöka hur olika geografier samspelar genom olika individer och vilka samband som finns mellan företagande och areella resurser vill man i WP1:

 • Beskriva skogsägarens, permanent boendes samt tillfälliga besökares socioekonomiska karakteristik
 • Beskriva utboägares och säsongsboendes bosättningsmönster
 • Koppla befolkningsstruktur till landskapsnyttjande (jord- och skogsbruk, fiske, turism, energiutvinning/-produktion)

Genom arbete med databaser vill man utifrån resultaten bland annat kunna ge ett arbetssätt eller verktyg för bedömning av privatskogsbrukets potential för innovativt och framgångsrikt företagande och ge möjlighet vid olika planeringar att förhålla sig till samhällsomvandling.

WP 2 - Attityder inom den nya skogliga glesbygden.

Kerstin Westin, Olle Stjernström och Svante Karlsson

Bland den urbana befolkningen finns en ökning i utboägande. Skogs- och jordbruksmark representerar många olika värden, vilka också varierar mellan olika aktörer/grupper. Man kan se en ökad betydelse av sociala och ekologiska värden när det kommer till hur skogen ska användas. En del av detta leder till konflikter mellan olika och delvis nya aktörer.

WP 2 kommer genom enkätundersökningar titta närmare på:

 • Betydelsen av fysiskt och mentalt avstånd för synen på och användning av skog
 • Hur värderingar och attityder påverkar nyttjandet av skogen och vice versa
 • Äganderättens betydelse för markanvändning och intressekonflikter

WP 3 - Strategier, livsstilsval och politisk påverkan inom den nya skogliga glesbygden

Carina Keskitalo, Linda Lundmark och Örjan Pettersson

I detta WP kommer man genom bland annat en kvalitativ intervjubaserad studie fördjupa kunskaperna om hur de olika lokala intressenterna agerar, vad deras bakgrund är och vad deras relation till fastigheten eller orten är? Vidare information som kommer att samlas in är:

 • Vilka val och ställningstaganden har man gjort
 • Synen på utveckling som varit och framtida utveckling
 • Hur man ser på skogen och skogsbruket
 • Möjligheten och viljan att styra över den egna fastigheten och omgivningen

WP 4 - Stöd för samordnad skoglig och kommunal planering

Tomas Lämås, Torgny Lind, Göran Ståhl, Karin Öhman och Einar Holm

Två system länkas samman i detta WP: ett som beskriver befolkningsutveckling och ett skogligt system. I det sammanlänkade systemet påverkar skogsägare på landsbygd samt i städer utifrån sina målsättningar och värderingar skogslandskapets utveckling och dess produktion av varor och tjänster. Produktionen i sin tur påverkar såväl skogsägare som icke skogsägare och därmed individers välbefinnande och agerande som t.ex. kan medföra ägarförändringar och förflyttningar mellan stad och landsbygd.

Syftet med arbetet är:

 • att utveckla en metodik för hur ett socialt och ett skogligt system kan länkas samman,
 • att påvisa och öka förståelsen för hur det sociala systemet och det skogliga systemet interagerar,
 • att skapa scenarier för skogens brukande och utvärdera dessa utifrån olika intressenters perspektiv,
 • att påvisa konsekvenser av policyprocesser inom såväl det sociala systemet (t.ex. försök att påverka befolkningsutveckling) som inom det skogliga systemet (försök att påverka skogens brukande),
 • att bidra med kunskap om interagerande sociala och skogliga system som kan bidra till kommuners policyprocesser och planering

Kontaktinformation