Etablering av poppelodlingar

Senast ändrad: 20 november 2019

En lyckad poppeletablering i svenska förhållanden kräver framförallt rätt odlingsmaterial (produktiva och klimatanpassade kloner) och en noggrann ogräskontroll. Dessutom ska man helst undvika alltför blöta marker, vissa torvjordar eller torra sandmarker. Odlingen måste ofta skyddas mot vilt, vilket i vissa fall är en förutsättning för att kunna etablera poppel.

En lyckad poppeletablering kräver noggrana övervägande och genomgång av följande moment:

Val av odlingslokal

Poppel växer bäst på bördig jordbruksmark, helst på mellanlera eller marker med ännu lättare textur. Torvmarker med en organisk skikt djupare än 0.5 meter bör undvikas, liksom vattensjuka marker och torra sandmarker. Även styvlera kan vara problematisk ur etableringssynpunkt. För närvarande finns väldigt få erfarenheter av poppeletablering på skogsmark. En generell rekommendation är att undvika torra och steniga delar av hyggen samt marker med pH lägre än 5. Tillgänglighet och avstånd till slutanvändaren är inte lika viktigt som för salixodling då omloppstiderna är mycket längre. Därför är poppel lömplig för plantering på mindre jordplättar på föredetta betes- och jordbruksmark. När det gäller placeringen i landskapet gäller att:

 • Undvika vindutsatta lägen
 • Inte plantera i närheten av kyrkor och andra kulturhistoriska objekt
 • Plantera poppel gärna intill skogen, längre bort från vägen

Markbearbetning och ogräskontroll

En noggrann markbearbetning och ogräskontroll är de viktigaste åtgärderna för en lyckad poppeletablering. Det är lättast att etablera poppel på mark som är i aktiv bruk året innan planteringen. Betesmarker och vallodlingar kräver mer arbete och god framförhållning. Organogena marker, skogsmark och andra "besvärligare" marker kräver båda en god framförhållning och intensiv skötsel under etableringsfasen.

På betesmarker, vallodlingar och liknande igenvuxna marker är det först nödvändigt att bekämpa markvegetationen med hjälp av herbicider. När det gäller markbearbetning behöver man göra följande:

 • Bryta alv där det är nödvändigt (hösten)
 • Plöja till 25-30 cm djup (hösten)
 • Grovharva tidigt på våren
 • Herbicidbehandla ytterligare en gång på våren om nödvändigt (organogena marker) minst två veckor innan planteringen

På mark i aktiv växtodling bör man förbereda marken på ungefär samma sätt som för nästa års sådd. Högläggning kan också vara en lämplig markberedningsåtgärd, särkilt på organogena marker och på blöt skogsmark. Den kan dock sällan vara tillräcklig åtgärd på marker som är i akut behov av dikning. Högarna utgör en lämplig miljö för etablering av poppelplantor eller långa käppar som borras ner i högen till ett djup på minst 50 cm.

Bild 1. Poppelkäppar planterade på höglagd organogen mark i norra Uppland. 

Typ av plantmaterial och plantering

Poppel kan etableras med flera typer av planteringsmaterial som alla har sina fördelar och nackdelar. I Sverige säljs främst barrotsplantor som i våra fältförsök har också visat sig ha flest fördelar.

Barrotsplantor produceras på friland där man kan anpassa plantstorleken genom att variera plantförbandet i odlingsbädden. Det är generellt sett fördelaktigt att plantera grövre och större plantor eftersom dessa har en snabbare start. Plantlängden behöver inte begränsas i odlingsbädden, däremot kan man i efterhand klippa ner plantor till önskad längd för att undrerlätta lagring, transport och planteringsarbete.

Täckrotsplantor av poppel odlas oftast i behållare med en volym mellan 250 cm3 och 350 cm3. För att underlätta planteringsarbete bör behållare inte heller vara djupare än 15 cm. Generellt bör odlingstäthet inte överstiga 150 plantor per m2. Fördelen med täckrot är att den kan planteras även under sommaren och hösten. Plantorna kan enkelt förvaras utomhus fram tills väderförhållanden är gynnsamma. Att plantorna har börjat växa försvårar inte plantreringen avsevärt. 

Sticklingar är det traditionella sättet att plantera poppel. Tyvärr finns det idag ingen försäljning av stickllingar för kloner som är aktuella för plantering i Sverige. Sticklingar av gamla kloner som saknar upphovsätt, så som "OP-42" och "Androscoggin", kan produceras av enskilda markägare i egna moderhäckar. Det är viktigt med en bra kvalitet på sticklingarna som ska vara minst  20-30 cm långa men man kan med fördel använda sig av andra längder (40-60 cm) för att uppnå bättre överlevnad och högre tillväxt, särskilt om det finns brister i ogräskontroll eller om odlingen inte är inhägnad. Klippning av sticklingar sker vanligtvis under perioden januari-mars. Fram till transporten förvaras de helst i frysutrymmen vid -2°C. I Sverige kan man plantera poppelsticklingar från andra hälften av april till början av juni beroende på aktuella klimat- och väderförhållanden. Det kan vara fördelaktigt att plantera sticklingar så tidigt som möjligt. Även om tillväxten i början är långsam blir skillnaden mellan tidig och sen plantering påtaglig senare under sommaren när plantorna maximerar sin tillväxt. Innan planteringen bör sticklingarna blötläggas i ett till tre dygn vid ca 18-20 °C. Blötläggningen gör att sticklingar suger åt sig vatten och sätter igång med tillväxtprocesser i knoppen och i rotinitialer under barken. I en väl förberedd planteringsbädd kan man lätt trycka ner sticklingarna för hand. Oftast behöver man dock ett verktyg att göra håll med innan man sätter sticklingen. Vid planteringen av 20-30 cm långa sticklingar trycks hela sticklingen ner förutom översta delen som lämnar en knopp strax ovanför markytan. Längre sticklingar kan planteras så att 1/3 till ½ av sticklingslängden lämnas ovanför markytan.

Poppelkäppar har använts länge som planteringsmaterial i södra Europa och blir alltmer populära i andra delar av världen. De används främst när man vill snabbt etablera odlingen eller när målet är att producera värdefulla sortiment under en kort omloppstid. 

Bild 2. Produktion av ettåriga poppelkäppar i Italien. Efter skörden startas en ny produktion från korta sticklingar. Dessa långa poppelkäppar används för att starta intensiva poppelodlingar för produktion av fanervirke.

Grova käppar har större växtkraft och brukar ge kraftigare tillväxt men det är viktigt att hitta en ballans mellan käpparnas storlek och tillväxt eftersom kostnaderna för produktion, transport, hantering och plantering är relativt höga. Poppelkäpar är robustare jämfört med sticklingar både när det gäller förvaringsförhållanden och transport. Klippning av käppar kan göras i januari-februari varpå man förvarar materialet vid ca -2°C. Man kan också med fördel klippa materialet senare på våren, mot slutet av mars och början av april men innan skotten har slagit upp. Eftersom tvååriga poppelkäppar oftast inte har några knoppar (de slår ut från sovande knoppar under barken) är de mycket robustare att hantera. Till skillnad från sticklingar tål käpparna mycket bättre förvaring i olika kylutrymmen under några veckor innan planteringen.

I Italien, Litauen och Danmark finns olika typer av mekaniserade lösningar för plantering av käppar. De bygger på att man antigen monterar en borr på traktor eller att man med hjälp av ett speciellt traktormonterat knivverktyg river upp en djup fåra i marken i vilken man sätter käpparna. Planteringsdjupet är vanligtvis 0.5-1 m.

Jämförelse mellan olika typer av planteringsmaterial

Tabell 1. Relativ jämförelse mellan olika typer av poppelplantmaterial. Värden för barrotsplantor som är kommersiell standard i Sverige har sats till 1 för olika typer av kostnader samt för biomassakvot.  Överlevnad är ett uppskattat värde från SLU:s försök på olika typer av marker.   

 

Sticklingar

Barrot

Täckrot

Käppar

 

20-30  cm

40-60cm

     

Inköpspris

0.5

1

1*

1.2

2

Transportkostnad

0.8

1

1*

3

6

Kostnad för hantering och plantering

0.7

0.9

1*

1

3-5

Överlevnad i hägn

80%

95%

98%

98%

98%

Biomassakvot efter 4 år

0.6

1

1*

0.9

2

Sticklingar, 20-30 cm

Plussidan

Minussidan

 • Billigt material
 • Enkelt att klippa i egen odling för fria kloner
 • Enkelt och billigt att plantera
 • Känsliga för transport och hantering i fält
 • Planteras endast under en begränsad period på våren
 • Kräver noggrann markbearbetning och ogräskontroll
 • Känsligare för maskinskador och skador av sork, hare och kanin
 • Generellt lägre överlevnad jämfört med alla andra typer av plantmaterial
 • Generellt långsammare etablering jämfört med alla andra typer av material
 • Svårt att skydda plantor mot sork med hjälp av mekaniska skydd
 • Ej lämpligt material när det finns risk för höstfrost för den aktuella klonen.   Höstplantan består av endast ettåriga delar som riskerar att förfrysa helt

Sticklingar, 40-60 cm

Plussidan

Minussidan

 • Billigt material om man klipper den i egen odling (bara för fria kloner så som "OP-42")
 • Lättare att plantera jämfört med plantor på marker med lättare struktur
 • Nästan lika bra tillväxt och överlevnad som plantor
 • Svåra att plantera tillräckligt djupt på tung lära
 • Kan planteras endast under en begränsad period på våren

Barrotsplantor

Plussidan

Minussidan

 • Produceras i Sverige
 • Relativt lågt inköpspris
 • Billiga att transportera
 • Lätta att hantera och plantera
 • Markägare vana med plantering av barrot
 • Bra överlevnad på alla typer av marker
 • Kan bli grövre än täckrot
 • Kan planteras endast på våren

Täckrotsplantor

Plussidan

Minussidan

 • Lätta att hantera och plantera
 • Markägare vana med plantering av täckrot
 • Bra överlevnad på alla typer av marker
 • Kan planteras året om
 • Lätt att hålla plantorna under bevattning tills väderförhållanden är rätta
 • Kan planteras under hösten (eventuellt lägre kostnad för plantorna)
 • Dyrare än barrot
 • Dyrare att transportera än barrot
 • Brukar vara något klenare än barrotsplantor

Poppelkäppar

Plussidan

Minussidan

 • Ger snabb start på odlingen (oftast men inte alltid)
 • Kraftiga, bättre motstånd mot sorkgnag och betning av hjortdjur
 • Djup rotning redan första året
 • Bra material för plantering på höglagda lokaler utan ogräskontroll
 • Dyra att producera, transportera, hantera och plantera
 • Om ej inhägnade känsligare för fejning under första året jämfört med annat material

Plantskydd

Poppel är viltbegärlig och behöver skyddas i områden med högt betestryck. En 2,5 m hög viltstängsel med finmaskigt nät nertill brukar ge effektivt skydd mot hjortdjur och hare. Plantorna kan också skyddas med hjälp av kemiska repellenter och mekaniska stamskydd.

Stängsel. I vilttäta områden kan det vara bra att stängsla in odlingen särskilt om det handlar om en relativt liten yta. Inhägnade odlingar ger naturligtvis ingen skydd mot sorkskador. Stängselkostnad per yta minskar med odlingens storlek. Stängsel kan avvecklas efter 7-10 år efter etableringen. 

Mekaniska stamskydd kan monteras främst vid etablering av mindre poppelodlingar. Dessa ger skydd mot fejningsskador på poppelkäppar som gärna fejas redan under första säsongen. Plastspiraler är den vanligaste och billigaste typen av stamskydd som också är effektiva mot sorkskador.

Kemiska repellenter Det finns flera typer av kemiska repellenter på marknaden. Dessa verkar avskräckande genom smak, lukt, konsistens och färg. En typisk smakrepellent är Cervakol som har en pastakonsisens och appliceras på plantan med en borste eller genom at glida in medlet med för hand (med gummihandskar på). Den är avvisande genom sin smak, konsistens och färg. Andra preparat är luktrepellenter eller smak- och luktrepellenter som kan sprejas eller borstas på plantan. I våra försök har vi testat Trico, Arbinol B och Weibulls Gyllebo.

Sorkskydd är ibland nödvändiga på marker med en ständig hög sorkpopulation. Det handlar oftast om organogena marker där det är svårt att bedriva effektiv ogräskontroll. 

Etablering av en andra omloppstid med poppel

Efter avverkningen kan en ny omloppstid med poppel startas genom stubbskott eller nyplantering. De flesta poppelkloner skjuter flera stubbskott som utvecklas snabbt och självgallras till 2-5 stammar per stubbe. Det innebär att stubbskotten behöver gallras ut om man strävar efter att producera massaved. Alternativet är låta beståndet utvecklas fritt under 12-15 år för att sedan skördas till bränsleflis. En andra generation av poppel kan bli luckig om det ursprungliga beståndet har gallrats för hårt. En del kloner producerar både stubb- och rotskott vilket kan utnyttjas för att få ett jämnare bestånd i den andra generationen. En andra omloppstid kan också etableras genom nyplantering. I det fallet måste poppelstubbarna antigen dödas av eller skördas. Nyplantering är försvarbart om man vill plantera en bättre klon eller om målet är att producera virke av högre kvalitet.

Bild 4. Utglesning i ett sju år gammalt poppel bestånd av "OP-42" föryngrad genom stubbskott.

Bild 5. Åtta år gammalt bestånd av "OP-42" föryngrat genom stubbskott i Sångletorp, Skåne.


Kontaktinformation

Almir Karacic
Inst. för växtproduktionsekologi
Box 7043, 750 07 Uppsala
tel. 018 - 67 18 71; 0735 - 28 22 32
e-post: almir.karacic@slu.se

Sidansvarig: almir.karacic@slu.se