Etablering av poppel på organogena marker

Senast ändrad: 14 november 2016

Projektets syfte är att utvärdera och utveckla etablering av poppel med långa sticklingar. Fokus är på svårföryngrade betesmarker på organogena jordar eftersom stora arealer av dessa marker finns utanför traditionell jordbruksproduktion. Projektet genomfördes under perioden 2012-2015, men etablerade försök kommer att utvärderas även 2017.

Delprojekt A - Etablering av poppel med käppar och sticklingar av olika längder på organogena jordar.

Våra resultat visar tydligt på att svårföryngrade organogena marker kan framgångsrikt planteras med långa poppelsticklingar. Det överlägset bästa resultatet uppnår man med tvååriga långa sticklingar. Även dessa måste dock skyddas mot sork för att man ska kunna uppnå en acceptabel överlevnad särskilt på marker där det finns en större population av vattensork.

Delprojekt B - Etablering med poppel på skogsmark.

Försöket anladdes 2009 för att testa etablering med sticklingar och täckrotsplantor satta under olika delar av året. Våra resultat visar att plantor har bättre överlevnad jämfört med 20 cm långa sticklingar och bara något bättre jämfört med 40 cm långa sticklingar. Generellt sett har poppel långsam tillväxt på typisk, stenig skogsmark med ojämna förhållanden.

Delprojekt C - Effekt av kemiska repellenter och mekaniska skydd på långa sticklingar planterade utanför inhägnat område.

Två luktrepellenter, en smakrepellent och en lukt- och smakrepellent penslades på sticklingar och plantor två gånger, en gång o maj och en gång i oktober. Etablering har varit framgångsrik men inga skillnader mellan de olika repellenter har kunnat påvisas då betestrycket på plantorna var obefintligt. Försöket kommer att inventeras även under våren 2017.


Kontaktinformation

Almir Karacic
Inst. för växtproduktionsekologi
Box 7043, 750 07 Uppsala
tel. 018 - 67 18 71; 0735 - 28 22 32
e-post: almir.karacic@slu.se

Sidansvarig: Almir.Karacic@slu.se