Produkter och marknader för poppel

Senast ändrad: 20 november 2019

Poppelved kan användas som råvara i ett brett spektrum av produkter. I Norden och Baltikum avsätts poppel främst för bioenergi och pappersmassa med betydande potential finns inom produktion av flytande bränslen, textilier och olika typer av träfiberskivor.

Timmer

I vissa länder är poppel en viktig råvara för produktion av spånskivor, träfiberplattor och plywood. Italien är den största poppelplywoodproducenten i Europa. För det ändamålet importerar italienarna fanerstock även från andra Europeiska länder, till exempel Frankrike och Belgien. Produktion av fanervirke kräver att man har tillgång till kloner med kvalitetsegenskaper som efterfrågas av plywoodindustri och det är oftast nödvändigt att genomföra stamkvistning. Produktionsanläggningar för spånskivor och träfiberplattor kräver vanligtvis större investeringar men kan använda många olika typer av råvara. Kompositprodukter är potentiellt viktigt avsättning för poppelvirke med en effektivt utnyttjande av råvara (upp till 95 %). Poppel kan också användas i produktion av laminerade träprodukter.

Massa- och pappersprodukter

Poppel kan användas i alla typer av massatillverkningsprocesser. Poppelmassa är kortfibrig och behöver blandas med långfibrig massa från barrträd för att kunna användas för pappersprodukter. Däremot är poppelmassa lämplig för produktion av hygieniska produkter, servetter och printpapper samt i förpackningsindustri. I södra Sverige ha poppel hittills kunnat säljas som massaved i samma prisklass som asp. Odlingssystemet som för närvarande tillämpas i Sverige är välanpassat till produktion av massaved.

Energiflis

Poppel kan flisas direkt i samband med avverkningen eller vid industriavlägget och användas i kraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme och el. Poppelflisens kvalitet som bränsle kan jämföras med skogsavverkningsrester (GROT). Vidareförädling av poppel som bränsle kan göras via pelletsproduktion eller produktion av flytande bränslen. Poppelved har en hög andel polysackarider, vilket gör den lämplig för etanolproduktion.

Marknaden för poppel

Dagens marknad för poppel som råvara är relativt begränsad, vilket är också en anledning till att arealen nyanlagda odlingar växer lånsamt. I Sverige har vi idag möjlighet att avsätta poppel som massaved. Poppel kan också vara en viktig resurs för etanolproduktion eller produktion av ligninbaserade flytande bränslen. När det gäller marknader för vissa kompositprodukter som spån- och träfiberskivor har producenter i stor utsträckning förflyttats till östra Europa där det också finns en växande marknad för dessa produkter. Denna marknad kommer att gagna framförallt poppelodlare i de baltiska länderna och i andra östeuropeiska länder. I länder som Frankrike, Italien, Spanien, Ungern, Belgien och Kroatien används poppel i större utsträckning för produktion av plywood. Eftersom plywoodindustri inte är särskilt dyr att etablera är det troligt att dessa produktionskapaciteter kommer att finnas även i fortsättningen trots konkurrens från Kina och Latinamerika.


Kontaktinformation

Almir Karacic
Inst. för växtproduktionsekologi
Box 7043, 750 07 Uppsala
tel. 018 - 67 18 71; 0735 - 28 22 32
e-post: almir.karacic@slu.se

Sidansvarig: almir.karacic@slu.se