Produktion och skötsel av poppelodlingar

Senast ändrad: 20 november 2019

Poppelodling utformas främst i förhållande till slutprodukten. Genom att välja ett lämpligt planteringsförband styr man både behovet av gallring och omloppstidens längd.

Poppelodling för olika ändamål

Poppel kan odlas för olika ändamål. Slutprodukten påverkar val av planteringsförband och omloppstidens längd. I planeringsfasen behöver odlaren ta hänsyn till många hela produktionskedjan inklusive tillgång till utrustning för ogräskontroll, markegenskaper, om odlingen ska inhägnas, om man planerar att gallra samt hur en andra generation poppel ska anläggas. 

Energiskogsodling med poppel

Planteringstäthet: 1 600-4 000 / ha;
Skörd efter 6-12 år;
Helträdsskörd och flysning i samband med avverkningen;

Den här typen av odlingssystem tillämpas i vissa central- och sydeuropeiska länder samt i Sydamerika. Där kan omloppstider vara ännu kortare, ibland endast 3-4 år. I nordiska förhållanden är dock tveksamt om man kan uppnå tillräckligt hög biomassaproduktion med omloppstider kortare än 6-8 år. 

Poppel för massaved + energiflis

Planteringstäthet: 850-1 100 / ha;
Skörd efter 15-20 år;
Traditionell skogsavverkning;
En eller ingen gallring;

I Sverige och de baltiska länderna planteras poppel i medelstora förband och i syfte att producera massaved och energiflis. Planteringsförband med 3x3 m kvadratförband resulterar vanligtvis i en odling med ca 1000 plantor per hektar. Det är vanligt att ett sådant bestånd gallras ner till ca 650-700 stammar per hektar efter 10-15 år. Ett ogallrat bestånd med ca 1 000 träd per hektar kan bli tät mot slutet av omloppstiden, vilket minskar vitatlitet hos en del av undertryckta träd. Det går också att öka förbandet något för att undvika gallringen, särskilt om odlingen är inhägnad och sköts noggrant när det gäller ogräskontroll. Slutbeståndet bör innehålla minst  700 stammar per hektar för att man ska kunna säkerställa en lyckad andra generation poppel från stubbskott.  

Poppel för sågvirke och faner + massaved + energiflis

Planteringstäthet 400-1 000 / ha;
Skörd efter 18-25 år
Traditionell skogsavverkning;
En eller ingen gallring;

Poppelodlingar för produktion av mer värdefulla sortiment är vanliga i södra Europa och tillämpas även i Syd- och Nordamerika samt i Asien (främst Kina och Indien). Sådana odlingar kan etableras med så få som 200 - 250 träd per hektar. I Norden och i Östersjöregionen är det troligare att man istället genomför en gallring innan man avverkar slutbeståndet. Relativt lågt antal stammar i slutbeståndet medför att nästa generation poppel behöver planteras om efter att stubbar har dödats av eller skördats. Produktion av såg- och fanervirke av poppel kräver en fungerande marknad för dessa sortiment, något som för närvarande saknas inom den nordisk-baltiska regionen.

Gallring och stamkvistning

Gallring av poppelbestånd bör utföras senast när medelhöjden är 15-17 m, vanligtvis vid 8-12 års ålder. Uttaget kan vara 30-50 % av stamantalet eller grundytan. Man ska undvika att gallra när marken är blöt eftersom poppel har ytliga rötter. Stamkvistning utförs lämpligen under juni månad, upp till en höjd på 6 m och redan när brösthöjdsdiameter är ca 10 cm.   

Produktion

Ur produktionssynpunkt är styrningen av beståndets täthet genom skötsel en balansgång mellan den enskilda trädens vitalitet och den totala produktionen i beståndet. För poppel och hybridasp liksom för många andra trädslag gäller det generellt att en högre planteringstäthet ger högre biomassaproduktion. Detta resonemang hänger dock ihop med omloppstiden eftersom många olika förband kan producera ungefär lika mycket fast under olika långa perioder. Kanadensiska försök har visat att poppelbestånd med 750-1 100 plantor per hektar når ungefär samma produktion under en omloppstid på 13 år. Däremot bir produktionen 30% lägre vid samma omloppstid i odlingar etablerade med endast 500 stammar per hektar.

Svenska försök med bestånd av poppel och hybridasp med 5 000 plantor per hektar har visat att man relativt snabbt når maximal medelproduktion. Vid dessa planteringstätheter blir träden snabbt konkurrensutsatta och stressade eftersom skiktningen av poppelbestånd är svag. Sommartorka eller andra stressfaktorer kan lätt sänka trädens vitalitet i sådana bestånd.

Kloner som är för närvarande tillgängliga för odling i Norden och Baltikum har potential att nå en årlig medelproduktion på 25 - 30 m3 stamved per hektar och år.


Kontaktinformation

Almir Karacic
Inst. för växtproduktionsekologi
Box 7043, 750 07 Uppsala
tel. 018 - 67 18 71; 0735 - 28 22 32
e-post: almir.karacic@slu.se

Sidansvarig: Almir.Karacic@slu.se