Else-Marie Karlsson Strese

Senast ändrad: 18 maj 2018
Essi-drar-humlerötter_webb_415x512.jpg

Fil dr i biologi samt docent i agrarhistoria

Jag disputerade 1981 vid Freie Universität Berlin (FUB) med inriktning genetik och växtförädling.  Från 1974 fram till 1991 arbetade jag inom undervisning och forskning först vid FUB och senare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Sedan 1991 intendent vid Nordiska museets avdelning Julita. Min verksamhet vid museet handlar om att bygga upp en forskningsrelaterad kunskapsbas kring det levande kulturarvet och utveckla ämnesområdet kring odlad biologisk mångfald och kulturbiologi. Idag delar jag min tid lika mellan Nordiska museet och SLU, där jag är projektledare för Sparrisuppropet inom Programmet för odlad mångfald (Pom). Oberoende av institution har forskningen under hela tiden behandlat kulturväxternas genetik och användning samt bevarande.

Forskningsprofil

Min forskning rör förädling av odlade nyttoväxter i samband med växtens kulturhistoria. Forskningen har alltid varit av tillämpad karaktär och berört introduktionsförädling. Min avhandling som handlade om lupiner (Lupinus spp.) bestod av flera delar, dels den rent genetiska och förädlingsmässiga, dels kemiska analyser samt kulturhistoriska studier.

Därefter var jag anställd som ”Vetenskaplig medarbetare” vid FUB och fortsatte studierna av genetisk variation hos korn (Hordeum vulgare L.). Vid SLU undersökte jag olika arters lämplighet att fungera som fånggröda (Catch crop) för att minska kväve och fosforurlakningen från åkermark.

Vid sidan av genetiska mångfaldsstudier och förädling, har växternas ”symbios” med människan fascinerat mig. När man betraktar våra nyttoväxter är det ofrånkomligt att inte se till människan. Våra kulturväxter är oskiljaktiga från vår historia, varför steget till Nordiska museet var ett självklart och givande val. Även för bevarandet av genetiska resurser (PGR) hos våra kulturväxter är det oundvikligt att inte arbeta tvärvetenskapligt och involvera andra discipliner som t ex etnologi. Både min forskning vid museet samt arbetet inom Pom med växtgenetiska resurser, tar sin utgångspunkt i genetiken, men samtidigt berör den också ämnesområden som kulturhistoria och samhälle. Målsättningen är att lyfta fram kulturväxternas historik och samtidigt verka mot utarmningen av såväl gener som kunskapen om växten och dess egenskaper.

Pågående forskning

Genetisk diversitet och släktskapsförhållanden hos svensk brukshumle (Humulus lupulus L.) med hänsyn till juridiska, kamerala och ekonomiska avtryck i svensk agrarhistoria.

Andra hälften av min tid arbetar jag vid SLU för Programmet för Odlad Mångfald, Pom, som projektledare för inventeringen av vegetativt förökade nyttoväxter, Sparrisuppropet.

Samverkan och uppdrag

I min forskning samarbetar jag med flera institutioner vid SLU såsom avdelningen för Agrarhistoria, Centrum för biologisk mångfald.

Registreringen av det inom Pom insamlade materialet görs i NordGens databas SESTO.

Delar av forskningen kring Humulus lupulus L. bedrivs tillsammans med RiksArkivet (projektet Äldre geometriska kartor). Studierna av den genetiska variationen görs tillsammans med Linköpings Universitet och den mer tillämpade aspekten på humle sker i samarbete med Närke Kulturbryggeri, Hembryggarna och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Museiorganisationer såsom Friluftsmuseernas samarbetsorganisation (FRI) och Naturhistoriska museernas samarbetsorganisation (Namsa) är viktiga forum för frågor som rör biologiskt material på museerna.

1996 – Ledamot i Nordiska museets Forskningsråd
1999 – 2006 Ledamot i Nordiska Genbankens styrelse (idag NordGen)
2003 – Ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
2005 – 2008 Ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens, akademikollegium, allmänna avdelningen.
2000 – 2007 Medlem av programrådet för Programmet för odlad mångfald.
2008 – Biträdande handledare för doktorand vid Agrarhistoria/SLU

 

Publikationer i urval >>

 


Kontaktinformation

Else-Marie Strese, projektledare för Sparrisuppropet
Programmet för odlad mångfald/Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU else-marie.strese@nordiskamuseet.se, 0150-48 75 20

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se