Pågående forskningsprojekt

Senast ändrad: 15 oktober 2021

Här är några exempel på projekt som SLU RådNu:s forskare är involverade i.

Bee-Extension
En webbplats där en verktygslåda används som inspriation kring hur rådgivaren kan arbeta mer strategiskt, medvetet och effektivt för att nå sina målsättningar som kunskapsförmedlare inom biodling.

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen
Finansiär: the European Commissions FP7 KBBE program

Beespoke
Om att stödja pollinerare inom lantbruk och trädgård. RådNu är WP-ledare för frågor rörande uppskalning av nya arbetssätt och utvärdering av kommunikation och kunskapsutveckling.

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen
Finansiär: Interreg North Sea Region


BioGov
Om att ta fram en samverkansorienterad förvaltningsmodell för skötsel av landskap med höga naturvärden och där olika lokala aktörer ska samarbeta.

Kontaktperson: Magnus Ljung
Finansiär: Interreg North Sea Region, projektägare Länsstyrelsen


Brukningsmetoder för ökad markkvalité och högre skördestabilitet under extremväder
Klimatprojektioner för Sverige visar högre temperaturer under sommaren och större variationer i nederbörd mellan år. Detta kommer att medföra enorma utmaningar för svenskt jordbruk. Projektet pågår 2020-2022.

Kontaktperson: Jenny Höckert och Christina Lundström
Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning


Enklare regler
Antalet lagkrav som berör lantbruksföretag ökade med 120 % under perioden 1996 till 2016. Ett av de strategiska områdena i livsmedelsstrategin är Regler och villkor. Projektet Enklare regler har som övergripande mål att verka för en upplevd minskad regelbörda för lantbruksföretag. Projektet pågår 2020-2022.

Kontaktperson: Christina Lundström.
Finansiär: Jordbruksverket.


Från teori till praktik
Hur man bedriver en hållbar nötköttsuppfödning är till stor del redan känt från forskning och praktik. Projektets fokus är att denna kunskap i större omfattning nu ska omsättas i praktisk handling på gårdsnivå. Effekten blir ett bättre resursutnyttjande, vilket leder till fler ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara nötköttsföretag.

Kontaktperson: Jenny Höckert
Finansiär: "Tillämpningsklivet", en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och SLU


FutureEUAqua
Om framtidens akvakultur för att effektivt främja en hållbar tillväxt av klimattåliga, miljövänliga ekologiska och konventionella vattenbruk av stora fiskarter och organismer på låg trofisk nivå i Europa, för att möta framtida utmaningar när det gäller konsumenternas växande efterfrågan på livsmedel av hög kvalitet, näringsrika och ansvarsfullt producerade livsmedel.
SLU RådNu är WP-ledare för arbetspaketet om kapacitetsuppbyggnad inom sektorn.

Kontaktperson: Magnus Ljung
Finansiär. Europeiska unionen, Horizon 2020

Förbättrad jordhälsa
Kontaktperson: Jenny Höckert
Finansiär: Ekhagastiftelsen


HNV-Link

HNV-Link High Nature Value Farming vars mål är hållbar markanvändning särskilt i områden med mycket stora naturvärden


Implementering av riskbedömningssystem för markpackning - användarnas utvärdering av potentialer och hinder

Markpackning på grund av körning med jordbruksmaskiner är ett av de största hoten mot jordhälsan. Huvudsyftet med projektet är att integrera beslutstödssystemet Terranimo® i lantbrukarens driftsplanering.

Kontaktperson: Jenny Höckert och Christina Lundström
Finansiär: Formas


Klimatspelet
2030 Klimatspelet är ett kommande vetenskapligt förankrat spel som tar ett gemensamt grepp om aktuella frågor som rör mat, miljö och klimat.

Kontaktperson: Christina Lundström
Finansiär: Västra Götalandsregionen, Future Foods

Kompetensnavet
"Kompetensnav och kvalitetssäkrad kunskapsplattform för biodling och pollinering - forskningsbaserad rådgivning i Sverige" är projektets fullständiga namn. Kompetensnavet ska etableras som drivkraft för samordnad innovation och utbildning inom biodling och pollinering. Projektet pågår 2021-2023.

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen
Finansiär: Jordbruksverket

LivestockSense för hållbarhet
LivestockSense går ut på att förbättra hållbarheten hos gris och fjäderfä genom att underlätta införande av informationsteknologisk teknik. Projektet pågår 2020-2022.

Kontaktperson: Christina Lundström
Finansiär: Formas

Medborgarforskning för ökad pollinering
Om att involvera biodlare och en naturintresserad allmänhet för att få bättre kunskap om vad som krävs för att både honungsbin och vilda pollinerare har lämpliga boplatser och födotillgång under hela året.

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen
Finansiär: Nationella honungsprogrammet, Jordbruksverket


Mjölkproducenters upplevelser av arbetsmiljö och arbetsprestation i robotiserade system
Studien syftar till att utvärdera mjölkproducenters upplevelser av den digitala arbetsmiljön i användning av mjölkrobotar i deras arbetspraktik.

Kontaktperson: Christina Lundström
Finansiär: SLO


Nyttodjurparker
Nyttodjurparker anläggs vid fyra skånska äppelodlingar, för att motverka de utmaningar dagens odlingslandskap innebär för biologisk mångfald och för att skapa nyttor inom äppelodling. 

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen
Finansiär: Partnerskap AlnarpProcess för analys av gemensamma kunskapsbehov inom jordbruket
Utveckling och test av en ny metod för att sammanställa och analysera lantbrukares kunskapsbehov på nationell nivå.

Kontaktperson: Magnus Ljung
Finansiär: Formas, projektägare RISE


Rådgivning inom biodling
Syftar till att stärka biodlingens kunskaps- och innovationssystem och därmed bidra till en mer hållbar biodling.

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen
Finansiär: Nationellt Honungsprogrammet, Jordbruksverket


SmartBees
Ett EU-projekt där RådNu bidrar med att ta fram en verktygslåda för rådgivning för biodlare över hela Europa

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen


SustAinimal 
En centrumbildning för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet som leds av SLU men har en mängd partners både inom akademin, näringslivet och intresseorganisationer. RådNu leder WP7, i samarbete med Hushållningssällskapet.

Kontaktperson: Magnus Ljung
Finansiär: Formas


Waterdrive

Om hållbar vattenhantering ur ett landskapsperspektiv

Kontaktperson: Magnus Ljung
Finansiär: Interreg Baltic Sea Program

Kontaktinformation

Magnus Ljung
Statskonsulent vid Institutionen för människa och samhälle

Telefon: +4651167117, +46703387117
Postadress: RådNu, SLU Skara, Smedjan, 532 31 Skara

Ylva Carlqvist Warnborg
Kommunikatör vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Telefon: +4651167224, +46702516984
Postadress: RådNu, SLU Skara, Smedjan, 532 31 Skara