Metodutveckling för enklare regler

Senast ändrad: 14 april 2021
traktor med pratbubbla

Antalet lagkrav som berör lantbruksföretag ökade med 120 % under perioden 1996 till 2016. Ett av de strategiska områdena i livsmedelsstrategin är Regler och villkor. Projektet Enklare regler har som övergripande mål att verka för en upplevd minskad regelbörda för lantbruksföretag. Från SLU RådNu medverkar Christina Lundström. Projektet pågår 2020-2022 och finansieras av Jordbruksverket.

Under perioden 2016-2019 genomförde Hushållningssällskapet Halland tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och Växa Sverige forskningsprojektet ”Byråkratin belastar och kostar”. Projektet visade bland annat hur antalet regler hade förändrats över 20 år och presenterade även förenklingsförslag i syfte att minska regelbördan. Projektet Enklare regler arbetar vidare med regelfrågan grundat på de slutsatser och rekommendationer som utvecklades i det tidigare projektet.

I arbetspaket 1 kommer projektet att arbeta med att samla in konkreta förenklingsförslag genom bland annat djupintervjuer, sociala medier och projektets hemsida. Förenklingsförslagen kommer sedan att utredas och översiktligt konsekvensutredas innan de läggs fram för en expertkommitté med personer från olika myndigheter, branschorganisationer, forskare med flera. De förslag som expertkommittén anser är bra kommer sedan att presenteras för respektive myndighet samt politiker för eventuell implementering.

I arbetspaket 2 kommer projektet att jämföra kontrollprotokoll och kontrollinstruktioner från myndigheter och olika kontrollorgan för att undersöka om det sker dubbel- eller trippelkontroller på delar av lantbruksföretagen. Resultatet från denna undersökning kommer fungera som ett underlag för en workshop med representanter från olika myndigheter och branschorganisationer. Under denna undersökande workshop kommer förutsättningarna för en effektivare kontroll genom samverkan att diskuteras. Workshoppen är att betrakta som ett första undersökande steg för att tydliggöra förutsättningarna för eventuella samarbeten. Resultatet kommer att användas i framtida projekt för att utveckla kontrollen på lantbruk.

I arbetspaket 3 kommer projektet att följa upp kartläggningen av antalet regler som genomfördes i forskningsprojektet ”Byråkratin belastar och kostar”. I det projektet undersöktes hur antalet regler hade förändrats under perioden 1996 och 2016. I detta projekt vill vi göra en uppföljning av detta arbete för att undersöka antalet regler fem år senare, det vill säga år 2021. Beräkningarna kommer att genomföras med hjälp av Miljöhusesyn och på samma sätt som vid tidigare undersökning.


Kontaktinformation

Christina Lundström, Projektkoordinator
Rådgivare vid Institutionen för människa och samhälle

Telefon: +4651167237, +46707743088
Postadress: RådNu, SLU Skara, Smedjan, 532 31 Skara

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se