Satsning på jordhälsa

Senast ändrad: 15 juni 2022
jordbrukare håller spade med jord

Det svenska lantbruket står inför stora utmaningar. Vi ska lära oss att bruka åkermarken på ett sådant sätt att den både producerar mer mat och minskar sin miljöpåverkan samtidigt som den pågående klimatförändringen ska hanteras. En nyckelfaktor för att klara denna utmaning är att ha odlingsjordar med god jordhälsa.

SLU RådNu har som mål att bidra till att stödja lantbrukare, så kallade jordhälsoentreprenörer, som vill använda nya odlingsmetoder för att förbättra jordhälsan, och arbetar med området i en rad olika forskningsprojekt.

Forskarna Jenny Höckert och Christina Lundström på SLU RådNu leder projekten på SLU RådNu. De har bland annat intervjuat lantbrukare i Västergötland och Östergötland om deras tankar kring det förändrade klimatet och hur det påverkar deras sätt att bruka marken, och studerat beslutsstöd som beräknar risken för markpackning när man kör med olika maskiner vid olika förhållanden.

I forskningsprojektet kring jordhälsa kallat "Från att vilja till att våga och kunna, som våren 2022 fick finansiering av Familjen Kamprads stiftelse, finns möjlighet att ännu mer systematiserat arbeta med att öka kunskapen om lärandet kring mark och hur vi kan förbättra jordhälsan i åkermark. Målet är att stödja lantbrukare som vill använda nya odlingsmetoder för att förbättra jordhälsan. Här ska projektet bidra med information och kunskap.

 

---------------------

Jordhälsa definieras som åkermarkens långsiktiga hållbarhet, förmåga att leverera ekosystemtjänster och gynna biologisk mångfald både ovan och under jord. Bättre jordhälsa bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, genom att marken klarar både torka och stor nederbörd bättre, men det bidrar också till ökad kolinlagring.

För att jordhälsan i åkermarkerna ska förbättras, krävs att vi brukar jorden på ett annat sätt än vad vi hittills gjort inom konventionellt och ekologiskt lantbruk.

---------------------

 

De två senaste åren har SLU RådNu tillsammans med LRF stått som värd för SM i nedbrytning – ett skämtsamt jippo med allvarliga undertoner. Syftet är att tävlingsdeltagarna ska få erfarenhet av hur olika marker fungerar, genom att man gräver ner tvättlappar i jorden och efter ett visst antal veckor kan se hur mycket som brutits ner.

Jenny Höckert berättar från SM i nedbrytning 2021:
Jakten på ära, berömmelse och tårta har börjat –
följ med på nedgrävningen av tvättlappar i SM i nedbrytning på Uddetorp!

SLU RådNu var även medarrangör av den stora Jordhälsokonferensen i Lundsbrunn 2020.

Fakta:

 

Syftet med vår forskning

Projektet är ett kombinerat utvecklings- och forskningsprojekt
 som ska:

- stödja lantbruksföretagares lärande och erfarenhetsutbyte om mer hållbara brukningsmetoder genom att samla, fördjupa, utveckla och tillgängliggöra kunskap och erfarenheter via en öppen webbplattform.

- sprida kunskap om jordhälsa via webbinarier och workshops.

- ge en överblick över de flaskhalsar, utmaningar och kunskapsbehov som lantbrukare och rådgivare upplever som hinder för utvecklingen.

- ta fram rekommendationer för fortsatt kunskapsutveckling och praktisk tillämpning kopplat till jordhälsa utifrån lantbrukares och rådgivares behov.


Kontaktinformation