Medborgarforskning

Senast ändrad: 25 januari 2022
Bi på blomma

Medborgarforskning för utvärdering av pollinatörers tillgång på nektar och pollenväxter i ett landskapsperspektiv. Frivilligt engagemang och drivkraften för ett lokalt förändringsarbete.

Projektidéen

Bihälsa innefattar många faktorer. Utöver att honungsbina ska vara fria från sjukdomar och parasiter behöver även det omkringliggande landskapet tillgodose bisamhällenas behov av nektar och pollen för att de ska kunna utvecklas till livskraftigt enheter. Biodlaren väljer lämpliga uppställningsplatser för att hålla bisamhällena friska. Verktyg för att kunna utvärdera dragområdets (cirka 28 kvadratmeter) förmåga att tillgodose bisamhällenas behov saknas. Det handlar oftast om att testa och utvärdera överlevnaden.

För att kunna stimulera aktiviteter i det omkringliggande landskapsområdet som verkar positivt på bihälsan skulle ett praktiknära mätverktyg, med tydliga indikatorer, kunna fungera som underlag för incitament till stödjande åtgärder från andra relevanta aktörer i området. Utöver att skapa goda förutsättningar för honungsbinas födotillgång under hela säsongen kan det även ge en bild av situationen för andra pollinatörers förutsättningar inom samma område. Vi vill i projektet utvärdera möjligheten att korrelera bipolleninsamling hos biodlare i utvalda områden med den totala blommande floratillgången under hela säsongen, genom synkroniserad florainventering i samma områden. Detta genom medborgarforskningsinitiativ. Vi bygger på detta sätt upp relevant kompetens hos deltagande aktörer och utvecklar en metodik för engagemang och delaktighet på lokal nivå.

 

Bakgrund

Naturvårdsverket ska samordna och vägleda de myndigheter som har verksamheter som direkt eller indirekt påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer. Här kan du läsa mer om det arbetet: 
Pollinering (naturvardsverket.se)

Genom att gynna födotillgången för de vilda pollinatörerna gynnar man även honungsbin. För att konkretisera aktiviteter till en lokal praktisk närhet är medborgarnas observationer viktiga eftersom man inom traditionell forskning omöjligen kan nå samma upplösning, närvaro eller omfattning i datainsamlingen. Vidare saknar forskare normalt den lokala kunskap som ofta krävs för att veta var något finns (jämför till exempel med landskapsflororna som tagits fram via ideella insatser, men som för forskningen är av central betydelse). Kvalitetssäkring sker genom att utveckla rapporteringssystemen.  Det skapar ökad delaktighet och djupare förståelse för vilka åtgärder som behövs för att stärka ett områdes kvalité.

 

Projektmål

1. Utveckla en metodik i syfte att engagera lokala biodlare och andra aktörer i datainsamling och lokala åtgärder

2. Bygga samverkansplattform mellan aktörer ur ett territoriellt perspektiv

3. Integrera biodling/pollinering i diskussioner om grön infrastruktur och hållbar markanvändning

4. Naturvetenskapligt mål är att finna en praktiknära metod för utvärdering av ett landskapsområdes bärighet med avseende på tillgång av nektar- och pollenväxter för honungsbin och andra pollinatörer

5. Skapa engagemang för pollinering för ökad bihälsa


Pilotområden

De områden som är utvalda att prova i är två områden i Skåne och två områden i Västra Götaland som representerar ett mer ovarierat landskap och ett mer varierat landskap.


Manual för inrapportering vid florainventering

Tryck på bilden så får du en manual i pdf-format för hur du går tillväga när du ska rapportera in dina iakttagelser.

Blommor och bigårdar manual_Sida_1.jpg


Kontaktinformation

Lotta Fabricius Kristiansen
Forskningsassistent vid Institutionen för människa och samhälle

Telefon: +4673 057 71 51
Postadress: SLU RådNu, SLU, Box 234, 532 23 Skara