Nyttodjurparker anläggs i äppelodlingar

Senast ändrad: 26 januari 2022
Humla på äppleblom

I det här projektet anlägger vi nyttodjurparker vid fyra skånska äppelodlingar, för att motverka de utmaningar dagens odlingslandskap innebär för biologisk mångfald och för att skapa nyttor inom äppelodling. Från SLU RådNu medverkar Lotta Fabricius Kristiansen. Projektet pågår 2021-2024 och finansieras av Partnerskap Alnarp.

Äpple odlas idag i Sverige enligt principerna för integrerat växtskydd (IPM, Integrated Pest Management), med fokus på att förebygga skadegörarproblem genom att övervaka för att sätta in mer reaktiva åtgärder när det verkligen behövs.

En vidareutveckling av IPM-principerna, speciellt för insektspollinerade grödor som äpple, är IPPM (Integrated Pest and Pollinator Management), där hänsyn tas till pollineringsbehov och pollinatörshälsa vid val av växtskyddstrategi och andra odlingsåtgärder. Inom både IPM och IPPM finns det ett stort behov av ekologisk kunskap för att veta vilka åtgärder som påverkar nyttodjur, som naturliga fiender till skadegörare och pollinatörer av grödor.

För att omsätta sådan kunskap till tillämpbara åtgärder i kommersiell och fritidsodling behövs evidensbaserad rådgivning. Trädgårdsodling är ett område med relativt få rådgivare och liten forskning, vilket gör att evidensbasen är begränsad.

I det här projektet anlägger vi nyttodjurparker vid fyra skånska äppelodlingar, för att motverka de utmaningar dagens odlingslandskap innebär för biologisk mångfald och för att skapa nyttor inom äppelodling. Nyttodjurparkerna utformas med potential att gynna nyttodjur inom äppelodling för ett ökat skördeutbyte, fungera som en fristad för biologisk mångfald i brukade landskap och vara en mötesplats för människor och biologisk mångfald.

d9ad22a9-b48b-4095-95d5-f12d7baea6db_joachim_de _miranda.jpg

Vi utvärderar hur nyttodjurparkerna nyttjas och dessutom hur de påverkar intilliggande äppelodlingar, genom både beprövade (till exempel fångstfällor för skadedjur och solitärbiholkar) och nya metoder (till exempel bihälsokort och sandhögar för solitärbin). Erfarenheter vid anläggningen och utfallet av utvärderingarna används för att utveckla metoder för rådgivning genom nyttodjursparkens olika progressionsfaser. Projektet drar nytta av flera andra pågående projekt och kommer även synergistiskt att gynna delar av dessa projekt.

Pressklipp

Sydsvenska Dagbladet 6 juni 2021
Forskare på spaning - så väljer vilda bin bostad

Sveriges Radio P4 Kristianstad 2 juni 2021 
Nya parker för och om nyttodjur i Skåne

Sveriges Radio P4 Kristianstad 2 juni 2021
Satsning på nyttodjurparker i äppelodlingar 

TT 2 juni 2021
Nyttiga djur ska gynnas i äppelodlingar

Pressmeddelande 2 juni 2021
Nyttodjurparker ny satsning för ökad biodiversitet på Österlen


Kontaktinformation

Lotta Fabricius Kristiansen
Forskningsassistent vid Institutionen för människa och samhälle

Telefon: +4673 057 71 51
Postadress: SLU RådNu, SLU, Box 234, 532 23 Skara

Joachim de Miranda
Forskare FLK vid Institutionen för ekologi

Telefon: +4618672437
Postadress: Inst för Ekologi, Box 7044, 750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala