Riskbedömningssystem för markpackning

Senast ändrad: 25 januari 2022

Projektet fullständiga titel är Implementering av riskbedömningssystem för markpackning - användarnas utvärdering av potentialer och hinder. Från SLU RådNu medverkar forskarna Jenny Höckert och Christina Lundström. Projektet pågår 2020 - 2023 och finansieras av Formas.

Markpackning på grund av körning med jordbruksmaskiner är ett av de största hoten mot jordhälsan. När marken packas påverkas markens porsystem negativt: porvolymen och porernas kontinuitet minskar. Som följd
försämras markens dräneringsförmåga och gasutbytet mellan marken och atmosfären, och det mekaniska motståndet för rötter och organismer som daggmaskar ökar, vilket i sin tur negativt påverkar markens ekosystemtjänster, särskilt reglerande tjänster (till exempel översvämningskontroll, klimatkontroll) och produktionstjänster (till exempel jordbruksproduktion).

Markpackning resulterar i betydande ekologiska och ekonomiska skador för lantbrukare och samhället. Markpackning är ett akut problem i det moderna jordbruket som förväntas bli ännu allvarligare på grund av att jordbruksmaskiner (speciellt traktorer, skördetröskor och upptagare, gödselspridare) blir tyngre och tyngre. Detta resulterar i en ökad risk för markpackning, speciellt i alven (marken som ligger under bearbetningsdjupet), vilket är särskilt allvarlig eftersom alvpackning anses vara nästintill permanent.

Markens naturliga regenerationsförmåga är väldigt begränsat i alven – studier har visat att packningsskador i alven kvarstår i decennier. Det är därför viktigt att i första hand förhindra att markpackning sker.

Huvudsyftet med detta projekt är att integrera Terranimo® i lantbrukarens strategiska planering. Terranimo® är ett beslutsstödssystem för att förhindra markpackning. Terranimo® är framtagen för användning av lantbrukare
och rådgivare och finns fritt tillgänglig på www.terranimo.se. Terranimo® används redan idag av lantbrukare, rådgivare och maskintillverkare i olika länder, främst i Europa men även i andra världsdelar, men det finns
potential för utökad användning. Inom projektet vill vi förbättra dess användning, så att modellen blir en naturlig ingrediens inom varje lantbrukares gårdsmanagement.

Projektet har därför ett tvärvetenskapligt angreppssätt, som involverar forskare med kunskap inom ämnen markvetenskap, agronomi och samhällsvetenskap, lantbrukare, ägare av maskinstationer, rådgivare samt representanter från myndigheter. Tillsammans vill vi identifiera potentialer och hinder för att använda Terranimo® idag, och komma fram till nya lösningar och sätt att använda och integrera Terranimo® i lantbrukarnas gårdsmanagment.

Fem länder deltar i detta projekt, från norra Europa till södra Europa. Förutom Sverige ingår Norge, Danmark, Schweiz och Italien. Att just dessa länder från norra till södra Europa ingår gör det intressant att jämföra olika
mark- och väderförhållanden och olika gårdsstrukturer, som alla påverkar markpackningsrisken. I varje land väljer vi fyra, fem gårdar som fallstudier. Lantbrukarna från dessa gårdar kommer aktivt arbeta med Terranimo®, och
tillsammans med forskare och andra involverade stakeholders först identfiera förbättringsmöjligheter med dagens Terranimo® och sedan ta fram nya sätt att använda och integrera Terranimo® i det dagliga arbete, samt nya sätt
att presentera resultat från Terranimo®. Ett sätt skulle till exempel kunna vara att producera kartor över markpackningsrisken för en hel gård, och en sådan karta skulle kunna uppdateras löpande med hjälp av
information om markens fuktighet som fås från sensorer i marken.

Projektet kommer att leda till en förbättrad användning av Terranimo® – att förhindra markpackning ska vara en del av gårdsmanagement. En förbättrad integrering av Terranimo® och förbättrade sätt att använda Terranimo®
innebär att Terranimo® kommer att kunna vara till stöd för att förbättra planeringen av körningar i fält (inklusirve inhyrning av maskiner från maskinstationer) och möjliggöra strategisk planering av investeringar i nya maskiner.

Förbättrad medvetenhet om markpackning på grund av Terranimo® kommer också att resultera i bättre anpassning av växtföljder och jordbruksmaskiner till platsspecifika förhållanden och kan påverka utvecklingen av maskiner för
att minska deras negativa påverkan på vår icke-förnybara markresurs.