PREPSOIL

Senast ändrad: 12 december 2022
Prep Soil logo

EU kommissionens Mission "Soil Deal for Europe" föreslår ett nytt tillvägagångssätt för forskning och innovation, baserat på Open Science och starkt engagemang från intressenter och medborgare för att få brett genomslag.

PREPSOIL kommer att anta ett proaktivt tillvägagångssätt för att samverka med ett brett spektra av intressenter. Syftet är att skapa platser för samverkan och kunskapsutveckling som kan utvecklas över lång tid. Dessutom kommer PREPSOIL att tillhandahålla en förbättrad kunskapsbas och medvetenhetsnivå om jordhälsa hos en bred grupp av intressenter. PREPSOILs webbportal är tänkt som den europeiska "one-stop-shop" där all information, resurser och digitala verktyg för att engagera olika grupper ska samlas.

RådNu är involverad i WP6. Detta arbetspaket heter Att främja utbildning, medvetenhet och engagemang för jordhälsa i olika intressegrupper i samhället. I WP6 finns två tre delprojekt, där RådNu är ansvarig för två, 6.2 och 6.3.

6.2: Kunskap om mark och goda exempel på markundervisning för ungdomar

6.3 Förbättra yrkesinriktad, professionell och livslångt lärande inom markvård

6.2 handlar om att:
1) att hitta och belöna goda exempel på markundervisning och
2) producera webbseminarier om jordbruks-, skogs- och urban mark med målgruppen grundskole- och gymnasielärare. Detta kommer att ske i samarbete med nationella pedagogiska aktörer.

6.3 har tre syften:
i) Att bedöma medvetenheten och förståelsen för jordhälsa bland aktörer som arbetar som rådgivare/konsulter inom jord- och skogsbruk samt aktörer med makt att påverka urban markförvaltning på kommun/regional nivå.

ii) Att utforska dessa personers markkunskap och hur de utvecklar sin kompetens.

iii) Att utforska hur begreppet jordhälsa manifesteras i praktiken i deras professionella arbete. Inledningsvis kommer en webbaserad enkätundersökning göras, som riktas till aktörerna. Syftet är att bedöma medvetenhet och förståelse för jordhälsokonceptet och hur dessa aktörer omsätter detta i sina respektive yrkesroller. För det andra kommer sex regionala fallstudier att identifiera viktiga offentliga/privata rådgivningsinitiativ så väl som gräsrotsinitiativ. Representanter från dessa kommer engageras i fokusgruppsintervjuer för att utforska styrkor, svagheter och möjliga förbättringar av hur dessa kan lära och utvecklas i samverkan när det gäller frågor om jordhälsa. Det omfattar också hur en potentiell användning av virtuella plattformar (som webbportalen) som en del av dessa aktörers kunskaps- och innovationssystem.

Resultatet av fallstudierna kommer att ligga till grund för en gemensam transeuropeisk analys som leds av SLU, och som handlar om metoder för samverkan och lärande om jordhälsa och förslag på hur detta kan skalas upp genom ytterligare utbyte och samarbete med så väl traditionella som och virtuella metoder.

 

Medel: Horizon Europe.
Huvudsökande i Sverige: Jennie Barron, Institutionen för mark och miljö.
Projekttid: 2022–2024.


EU-logo


Kontaktinformation

Jenny Höckert,
agronomie doktor
jenny.hockert@slu.se

Christina Lundström,
agronomie licentiat
christina.lundstrom@slu.se

Jenny Höckert och Christina Lundström