Om inventeringen

Senast ändrad: 04 oktober 2019
OmInventeringen_malsida.jpg

Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering där provytor inventeras och utgör underlag för skattningar. Inventeringen omfattar alla ägoslag, men det är på produktiv skogsmark som den mest omfattande beskrivningen görs. Riksskogstax­­­­eringens främsta syfte är att beskriva tillstånd och förändringar i våra skogar.

Varje år inventeras totalt cirka 11 000 förrådsprovytor. Drygt hälften av dessa hamnar på produktiv skogsmark. Den sammanlagda prov­ytearealen på produktiv skogsmark är cirka 130 hektar per år, vilket innebär att inte mer än 0,006 ‰ av den produktiva skogsmarksarealen inventeras. Trots att det är en mycket liten andel av den totala arealen som inventeras kan uppgifter med god säkerhet presenteras på läns-, landsdels- och riksnivå. Fältarbetet utförs av 15 taxeringslag.

1983 infördes trakter med permanenta provytor i Riksskogstaxeringens inventering som komplement till de tillfälliga trakterna. Införandet av permanenta trakter medför ökad precision i skattningar av förändringar. Radien är 10 m för de permanenta ytorna och 7 m för de tillfälliga. Fem års återinventeringsintervall tillämpas för de permanenta trakterna. Två tredjedelar av stickprovet utgörs av permanenta trakter och resten är tillfälliga.

På de permanenta provytorna utförs även Markinventeringen som är en noggrann beskrivning av markförhållandena med 10-års återinventeringsintervall. För denna ansvarar Institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala. Resultaten från Markinventeringen kan hämtas från deras hemsida www.slu.se/markinventeringen.


Kontaktinformation

Jonas Fridman, Programchef
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052

Sidansvarig: riksskogstaxeringen@slu.se