Tidsserier från 1923

Senast ändrad: 31 oktober 2017

Trender baserade på Riksskogstaxeringens långa tidsserie ger konkret och handfast information om utvecklingen av skogen och skogsbruket under 1900-talet. För grundläggande skogliga variabler går det att följa data för hela tidsserien från 1920-talet till idag. Vissa variabler presenteras endast som länsvisa skattningar, medan det går att skapa mer detaljerade kartprodukter för andra.    

 

 


Arealer
Landarealen fördelad på traditionella ägoslag
Kalmark - Areal / andel, produktiv skogsmark
Produktiv skogsmark fördelat på åldersklass
          Produktiv skogsmark över 160 år
  Figur
  Karta
         Produktiv skogsmark under 21 år
 

Virkesförråd
Död ved - Volym / andel av virkesförråd
Hård död ved "duglig som brännved", >10cm. Alla ägoslag
Figur
  Karta
Virkesförråd fördelat på trädslag
Virkesförråd tall, contorta, gran, björk och övr. löv. Alla ägoslag
Virkesförråd bok
Blekinge län, Skånes län och Hallands län. Alla ägoslag

Träd per hektar
Träd per hektar fördelat på diameterklass
Alla ägoslag, 10+ cm diameter
         Träd 35+ cm per hektar
 
Lövträd per hektar fördelat på diameterklass
Alla ägoslag, 10+ cm diameter
          Lövträd 35+ cm per hektar
  Figur
  Karta

Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472

Anna-Lena Axelsson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
anna-lena.axelsson@slu.se, 090-786 85 91, 070-376 21 71      

Sidansvarig: Riksskogstaxeringen@slu.se