Kort fakta om SLU Skogskarta

Senast ändrad: 22 december 2022

Beskrivning

SLU Skogskarta består av yttäckande information med hög detaljgrad över större delen av Sveriges skogsmark. SLU Skogskarta 2015 innehåller uppgifter om höjd, trädslag och virkesförråd för landets skogsmark. SLU Skogskarta 2000, 2005 och 2010 innehåller även uppgifter om ålder.

Grundformatet för SLU Skogskarta 2015 är rasterdata (geotif) med en upplösning på 12,5×12,5 meter i projektionen SWEREF 99 TM. För SLU Skogskarta 2000, 2005 och 2010 är upplösningen 25×25 meter i projektionen RT90 2,5 gon V och SWEREF 99 TM.

De satellitbilder som används för SLU Skogskarta 2015 kommer från Sentinel 2 samt ytmodeller från Lantmäteriet. För SLU Skogskarta 2000 kommer satellitbilderna från LANDSAT 5 och LANDSAT 7, och för SLU Skogskarta 2005 och 2010 kommer satellitbilderna från SPOT 4 och SPOT 5.

Rasterskikten kan användas i geografiska informationssystem (GIS) för att göra beskrivningar och analyser på lokal, regional och nationell nivå.

URL till data

http://193.10.102.93:5000/fsdownload/PPqHZo3fk/Skogsdatalab_free

Referenssystem

Sweref99TM (EPSG:3006) och RT 90 2,5 gon V.

Format

WMS 1.3.0

Användarvillkor

Upphovsrätt SLU, fri användning.

Vid publicering skall källa anges enligt nedan.
Källa: SLU Skogskarta, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU.
Source: SLU Forest Map, Dept. of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences.

Ansvarig myndighet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.