Uppdrag och projekt vid SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Senast ändrad: 09 september 2021
Flygfoto av en barrskog, foto.

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i.

Riskvärderingar

Riskvärderingar görs ofta som s.k. Pest Risk Analysis (PRA). De kan förenklat beskrivas som en vetenskapligt baserad process som används som underlag för att besluta om en växtskadegörare bör regleras och för att motivera skyddande åtgärder som påverkar handeln. Internationella standarder med riktlinjer för hur en PRA ska utföras finns i sk ’International Standards for Phytosanitary Measures’ (t ex. ISPM 2 och ISPM 11) och metoder finns utarbetade i standarder av t ex European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO).

En PRA kan tex initieras om en ny art av växtskadegörare, som potentiellt skulle kunna uppfylla kraven för att kunna regleras som karantänsskadegörare, påträffas vid inspektioner, inventeringar eller identifieras genom omvärldsbevakning.

Läs riskbedömningarna här:

EFSA publikationer där enhetens personal är medförfattare

EPPO PRA publikationer som enhetens personal har bidragit till

Underlag till Jordbruksverkets inventering av karantänskadegörarna

SLU Riskvärdering av växtskadegörare tar fram underlag till stöd för Jordbruksverkets utveckling av risk-baserade inventeringsplaner för de prioriterade EU-karantänskadegörarna.

Läs relaterade utlåtanden här:

Underlag för Jordbruksverkets hantering av karantänskadegörare efter utbrott

Nya patotyper av svampen Synchytrium endobioticum som orsakar potatiskräfta upptäcktes i Sverige 2017. Samma år hittades rotgallnematoden Meloidogyne chitwoodi och följande år den närbesläktade arten Meloidogyne fallax. Till följd av dessa utbrott fick SLU Riskvärdering av växtskadegörare i uppdrag att sammanställa kunskapsunderlag till stöd för Jordbruksverkets beslut om hantering och bekämpningsåtgärder.

Läs rapporterna här:

Underlag till Jordbruksverkets ställningstagande till EU kommissionens förslag

SLU Riskbedömning av växtskadegörare bidrar också med olika typer av bedömningar relaterade till förslag från EU kommissionen vilka utgör ett underlag Jordbruksverkets ställningstagande..

Här nedan listas några exempel:

Större projekt

Ökad tillförlitlighet kan åstadkommas genom att också utnyttja data från tidigare inventeringar

Inventering av karantänskadegörare görs i syfte att möjliggöra tidig upptäckt, för att motivera fytosanitära importkrav och/eller för att underlätta export. Ofta är det dock svårt att uppnå de krav på tillförlitlighet som uppställts. Trots att inventeringarna genomförs regelbundet görs beräkningarna för tillförlitligheten i allmänhet endast baserat på inventeringsresultat från innevarande år. Vid Livsmedelsverket i Finland har man dock nyligen utvecklat en webbapplikation som underlättar användningen av data från flera års inventeringar. I ett projekt som finansieras av EFSA kommer webbapplikationen att förbättras, t.ex. genom att lägga till en GIS-funktion som kan hämta data om landtäckning av värdväxter. Webbapplikationen kommer sedan att användas av partners från Estland, Litauen, Norge och Sverige för att bedöma den statistiska tillförlitlighet som uppnåtts i respektive lands fleråriga inventeringar av tallvedsnematoden (Bursaphelenchus xylophilus). Projektet genomförs mellan 2021 och 2023.

Projektpartners: Finland (Finnish Food Authority), Estland (Estonian Agriculture and Food Board), Litauen (The state plant service under the ministry of agriculture), Norge (Folkehelseinstituttet (VKM)).

Riskvärderingar för två skadegörare som kan utgöra hot mot nordiska barrskogar

I en nyligen publicerad studie (Identifiering av nya växtskadegörare kopplade till handeln med prydnadsväxter som kan utgöra ett hot mot nordiska barrskogar) identifierade vi ett flertal skadegörare som skulle kunna utgöra hot mot nordiska barrskogar. I ett nytt projekt kommer riskvärderingar för två av dessa arter att göras, i.e. för Orgyia leucostigma (en fjärilsart inom familjen tofsspinnare) och Chionaspis pinifoliae (en växtsugare i familjen pansarsköldlöss). Arbetet kommer att genomföras av det Nordiska riskvärderingsnätverket i samarbete med växtskyddsorganisationen EPPO. Riskvärderingarna kan sedan användas för att avgöra om de utvärderade skadegörarna bör regleras som karantänskadegörare i EU och Norge.

Projektgrupp: Mariela Marinova-Todorova, Juha Tuomola och Salla Hannunen från Livsmedelsverket i Finland, Micael Wendell och Daniel Flø från VKM, Johanna Boberg och Niklas Björklund från SLU, och Camille Picard med kollegor från EPPO.

Identifiering av nya växtskadegörare kopplade till handeln med prydnadsväxter som kan utgöra ett hot mot nordiska barrskogar

Syftet med projektet var att identifiera nya växtskadegörare som transporteras via handeln med prydnadsväxter och som kan utgöra ett hot för barrskogar i Sverige, Norge och Finland. Även de skadegörare som kan komma att utgöra ett hot i ett framtida klimat inkluderas i analysen. En databas byggdes upp med information om de växtskadegörare som kan utgöra ett hot mot våra viktiga barrträdsarter. Målsättningen var att identifiera de viktigaste växtskadegörarna, samt de varor som kan fungera som en introduktionsväg. Klimatets lämplighet för växtskadegörarna bedömdes både utifrån det nuvarande och ett framtida klimat. Vidare identifierades vilka bland dessa växtskadegörare som kan komma att uppfylla kriterierna för att bli reglerade enligt den nya EU-förordningen 2016/2031. Projektet var ett samarbete mellan forskningsenheten för riskbedömning på finska Livsmedelsverket (Ruokavirasto), Vitenskapskomiteen for mat og miljö (VKM), och enheten för riskbedömning av växtskadegörare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Projektgrupp: Mariela Marinova-Todorova (Evira), Juha Tuomola (Evira), Salla Hannunen (Evira), Micael Wendell (VKM), Daniel Flø (VKM), Johanna Boberg (SLU), Niklas Björklund (SLU).

Läs hela studien här: Marinova‐Todorova, M., Björklund, N., Boberg, J., Flø, D., Tuomola, J., Wendell, M., & Hannunen, S. (2020) Screening potential pests of Nordic coniferous forests associated with trade in ornamental plants. EPPO Bulletin 50 (2), 314-332 https://doi.org/10.1111/epp.12667

Handel och produktion av växter och växtprodukter – ett kunskapsunderlag för riskvärdering av växtskadegörare

Det övergripande syftet med projektet var att sammanställa ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för värderingar av växtskadegörares ekonomiska konsekvenser. I projektet sammanställdes relevant information och data om handel med växter och växtprodukter samt omfattning av odling och utbredning av olika växter och uppskattningar av växters ekonomiska värde. Projektet genomfördes i samarbete med Greensway.

Läs rapporten här.

Riskrankning av för Sverige relevanta reglerade växtskadegörare (pågående)

Projektet syftar till att ranka reglerade växtskadegörare relevanta för Sverige baserad på den risk de utgör. Modellen FinnPRIO har utvecklas för detta ändamål av Finska Livsmedelsverket (Ruokavirasto) och kommer att användas också i Sverige. Bedömningarna och riskrankningen kommer att utgöra underlag för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Arbetet med att samla in och syntetisera den information som är nödvändig för att kunna göra FinnPRIO-bedömningar av alla för Sverige relevanta reglerade växtskadegörare fördelades enligt följande:

  • Insekter och kvalster som är skadegörare på träd: Petter Axelsson, SLU Umeå.
  • Insekter och kvalster inom jordbruk och trädgård: Pernilla Borgström, SLU Ultuna.
  • Svampar, bakterier och virus: Ramesh Vetukuri, SLU Alnarp.
  • Nematoder: Eva Edin, SLU Ultuna.

Värdering av ekosystemtjänster och biodiversitet kopplad till olika trädslag i Sverige (pågående)

Projektets mål är att sammanställa publicerad information om de ekosystemtjänster och den biodiversitet som är kopplad till våra trädslag i Sverige. Projektet drivs tillsammans med Vítězslav Maňák.

 

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se