Projekt vid SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Senast ändrad: 08 maj 2019
forest.jpg

Här finner du genomförda och pågående större projekt som SLU Riskvärdering av växtskadegörare är involverad i.

Genomförda projekt

Handel och produktion av växter och växtprodukter – ett kunskapsunderlag för riskvärdering av växtskadegörare

Det övergripande syftet med projektet var att sammanställa ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för värderingar av växtskadegörares ekonomiska konsekvenser. I projektet sammanställdes relevant information och data om handel med växter och växtprodukter samt omfattning av odling och utbredning av olika växter och uppskattningar av växters ekonomiska värde. Projektet genomfördes i samarbete med Greensway. Läs rapporten här.

Pågående projekt

Riskrankning av för Sverige relevanta reglerade växtskadegörare

Projektet syftar till att ranka reglerade växtskadegörare relevanta för Sverige baserad på den risk de utgör. Modellen FinnPRIO har utvecklas för detta ändamål av forskningsenheten för riskvärdering på EVIRA och kommer att användas också i Sverige. Bedömningarna och riskrankningen kommer att utgöra underlag för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Arbetet med att samla in och syntetisera den information som är nödvändig för att kunna göra FinnPRIO-bedömningar av alla för Sverige relevanta reglerade växtskadegörare fördelas enligt följande:

Värdering av ekosystemtjänster och biodiversitet kopplad till olika trädslag i Sverige

Projektets mål är att sammanställa publicerad information om de ekosystemtjänster och den biodiversitet som är kopplad till våra trädslag i Sverige. Projektet drivs tillsammans med Vítězslav Maňák.

Identifiering av nya växtskadegörare kopplade till handeln med prydnadsväxter som kan utgöra ett hot mot nordiska barrskogar

Syftet med projektet är att identifiera nya växtskadegörare som transporteras via handeln med prydnadsväxter och som kan utgöra ett hot för barrskogar i Sverige, Norge och Finland. Även de skadegörare som kan komma att utgöra ett hot i ett framtida klimat kommer att inkluderas i analysen. En databas kommer att byggas upp med information om de växtskadegörare som kan utgöra ett hot mot våra viktiga barrträdsarter. Målsättningen är att identifiera de viktigaste växtskadegörarna, samt de varor som kan fungera som en introduktionsväg. Klimatets lämplighet för växtskadegörarna kommer att bedömas både utifrån det nuvarande och ett framtida klimat. Vidare kommer vi att identifiera vilka bland dessa växtskadegörare som kan komma att uppfylla kriterierna för att bli reglerade enligt den nya EU-förordningen 2016/2031. Projektet är ett samarbete mellan forskningsenheten för riskbedömning på finska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten EviraVitenskapskomiteen for mat og miljö (VKM), och enheten för riskbedömning av växtskadegörare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Projektgrupp: Mariela Marinova-Todorova (Evira), Juha Tuomola (Evira), Salla Hannunen (Evira), Micael Wendell (VKM), Daniel Flø (VKM), Johanna Boberg (SLU), Niklas Björklund

 

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se