Uppdrag och publikationer vid SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Senast ändrad: 01 augusti 2023
Flygfoto av en barrskog, foto.

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt våra publikationer.

Riskvärderingar

Riskvärderingar görs ofta som så kallade Pest Risk Analysis (PRA). De kan förenklat beskrivas som en vetenskapligt baserad process som används som underlag för att besluta om en växtskadegörare bör regleras och för att motivera skyddande åtgärder som påverkar handeln. Internationella standarder med riktlinjer för hur en PRA ska utföras finns i den så kallade  ’International Standards for Phytosanitary Measures’ (till exempel ISPM 2 och ISPM 11) och metoder finns utarbetade i standarder av till exempel European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO).

En PRA kan tex initieras om en ny art av växtskadegörare, som potentiellt skulle kunna uppfylla kraven för att kunna regleras som karantänsskadegörare, påträffas vid inspektioner, inventeringar eller identifieras genom omvärldsbevakning.

Internationella riskvärderingar

EFSA publikationer där enhetens personal är medförfattare

EPPO PRA publikationer som enhetens personal har bidragit till

 

Underlag för Jordbruksverkets hantering av karantänskadegörare efter utbrott

Nya patotyper av svampen Synchytrium endobioticum som orsakar potatiskräfta upptäcktes i Sverige 2017. Samma år hittades rotgallnematoden Meloidogyne chitwoodi och följande år den närbesläktade arten Meloidogyne fallax. Till följd av dessa utbrott fick SLU Riskvärdering av växtskadegörare i uppdrag att sammanställa kunskapsunderlag till stöd för Jordbruksverkets beslut om hantering och bekämpningsåtgärder.

Läs rapporterna här:

Underlag till Jordbruksverkets ställningstagande till EU kommissionens förslag

SLU Riskbedömning av växtskadegörare bidrar också med olika typer av bedömningar relaterade till förslag från EU kommissionen vilka utgör ett underlag Jordbruksverkets ställningstagande.

Här är några exempel:

Övriga publikationer