Unik möjlighet - kostnadsfri forskning på R/V Svea

Senast ändrad: 27 april 2021

Nu erbjuder SLU forskare i Sverige att genomföra projekt på Svea. Under en expedition den 25–29 oktober 2021 står forskningsfartyget fritt till ert förfogande. Vi välkomnar projektansökningar från alla svenska lärosäten och institut. Sök er plats på expeditionen senast den 13 juni!

Bakgrund

Sveriges forskningsfartyg Svea ägs av SLU och har enligt uppdrag från Sveriges regering projekterats för svensk marin forskning och miljöövervakning. Syftet med en forskarvecka är att tillgängliggöra tid ombord på forskningsfartyget Svea för att genomföra forskningsprojekt 2021 och därmed både demonstrera och nyttja de resurser för forskning som Svea tillhandahåller.

Rutinerna för miljöövervakning med Svea är nu på plats, och i görligaste mån bereds också möjligheter för forskare att följa med eller genomföra provtagningar under dessa expeditioner. En begränsning är att aktiviteterna är bundna av den logistik och de kostnader som huvudsakligen bärs av miljöövervakningen.

Därför tar vi nu krafttag för att också stimulera till ökat nyttjande av Svea i forskningsprojekt när hon inte nyttjas i miljöövervakning. Som ett led i detta arbete erbjuder SLU forskare att ansöka om forskningstid ombord på Svea under v 43. För att nyttjande av forskningsfartyg i Sveas storlek skall vara resurseffektivt är samverkan mellan olika forskningsprojekt en förutsättning. Forskarveckan är ett första steg i arbetet med att skapa en plattform för samordning av logistik och finansiering av fartygskostnader för forskningen.

Instruktion för ansökan och kriterier för tilldelning

Er ansökan skall vara max två sidor och innehålla en projektbeskrivning med följande rubriker och innehåll:

 • Vetenskaplig bakgrund (syfte och mål med projektet)
 • Samarbeten (i och mellan projekt och forskare, både på fartyget och insamlingar för sådana som inte är med under expeditionen)
 • Beskriv gruppen som helhet och bilägg CV på max två deltagare i expeditionen
 • Metodik och praktiska förutsättningar avseende:
  • Plats/område för expeditionen (positioner och/eller flexibilitet inom ett havsområde)
  • Tidsåtgång (försök ange antal dagar, timmar per dag och när på dygnet, samt om tid på dygnet är flexibel)
  • Antal deltagare i ert projekt (ange min – max då vi kommer om möjligt att försöka skapa utrymme för flera forskningsprojekt)
  • Egen utrustning ni avser använda
  • Utrustning ombord Svea ni planerar att använda

Beroende på hur ansökningar ser ut kommer vi att försöka bereda plats för flera projekt då Svea kan användas 24 timmar om dygnet, och bearbetning av prover eventuellt kan ske parallellt med andra aktiviteter som transport, utsättning av instrument etc.

Kriterier för tilldelning av expeditionstid på Svea

 • Genomförbarhet (såväl ombord samt för bearbetning och analys av prover/data)
 • Vetenskaplig kvalitet
 • Vetenskaplig skicklighet.
 • Samarbete mellan lärosäten och institut

För denna expedition är vi av tillstånds- och tidsmässiga skäl begränsade till aktiviteter inom svensk ekonomisk zon.

Ansökningar kommer att bedömas och rankas av ett råd bestående av forskare från SLU, Stockholms och Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan och SMHI.

De projekt som tilldelas fartygstid skall lämna en expeditionsrapport inklusive en utvärdering av hur det praktiska arbetet och utrustningen fungerat på Svea senast 1 december 2021.

Sänd din ansökan till adress Svea-forskarvecka2021@slu.se

Fakta om Svea

Fakta om Svea, instrument, laboratorier och utrustning.

Sveas webb

Frågor om forskarveckan

Frågor om forskarveckan på Svea kan ställas till:

Mattias Sköld, forskningssamordnare, 0705 378774
Björn Lindell, fartygssamordnare, 0730 869886
Lars Thorell, Chef fartygsenheten, 070 5571507

Sänd din ansökan till adress Svea-forskarvecka2021@slu.se


Kontaktinformation