Samverkan med Uppsala Kommun

Senast ändrad: 24 mars 2022
Utsikt över Uppsala.

Målet med detta projekt är att stärka samarbetet mellan SLU och Uppsala kommun och att skapa synergieffekter mellan Uppsala kommuns arbete och den forskning som bedrivs vid SLU - ett samspel som kan innebära fördelar för bägge organisationer och för samhället i stort.

Projektet koordineras gemensamt av SLU Urban Futures, Tankesmedjan Movium och Uppsala kommun. Det kommer att kartlägga, övervaka och stödja pågående och framtida samarbeten mellan SLU och Uppsala kommun i enlighet med vad som framgår av samarbetsavtalet 2020-2022 som undertecknats av ledningen vid SLU och kommunen.

Gemensamma hållbarhetsmål

Projektets frågeställning: Hur kan vi bäst använda kompetensen och expertisen från praktik och akademi för att ta itu med centrala hållbarhetsfrågor i Uppsala? Hur kan vi samarbeta för att adressera gemensamma mål och ambitioner?

Uppsala kommun förväntas växa med upp till 100 000 invånare under de närmaste decennierna. Tiotusentals bostäder ska byggas och betydande infrastrukturinvesteringar göras. Samtidigt har kommunen det ambitiösa målet att vara fossilfritt år 2030 och klimatpositivt år 2050. Stora utmaningar finns dock fortfarande inom områden som klimatanpassning, integration, kompetensförsörjning, transport, bygg, energi, digitalisering och livsmedel. Genom att sammanföra forskare från flera akademiska områden, praktiker, studenter, och intressenter kommer samarbetet driva på innovation för att ta itu med komplexa hållbarhetsutmaningar och uppnå våra gemensamma hållbarhetsmål i Uppsala.

Ett samspel mellan akademi och praktik

Genom projektet kan Uppsala kommun samarbeta med forskare från hela SLU och tillämpa en del av den spetsforskning som bedrivs vid universitetet på stadsutvecklingsprocesser i Uppsala. På samma vis ges SLU möjligheter att samarbeta med praktiker inom forskning, examensprojekt och studentengagemang i samband med pågående stadsutvecklingsprojekt. Projektet kommer att följa pågående samarbeten mellan SLU och Uppsala kommun genom en rad olika arbetsgrupper, samt genom att stå värd för seminarier, och regelbundna möten med projektdeltagare och styrgruppen för att underlätta dialogen. En digital samlingspunkt kommer att öka medvetenheten om pågående samarbeten, projekt och diskussioner för att locka intresserade forskare från hela SLU att bidra.

Ett samverkansavtal

Samverkansavtalet som tecknats mellan SLU och Uppsala kommun syftar till att främja en tvärvetenskaplig samverkan mellan SLU och Uppsala kommun som har ömsesidiga fördelar för de deltagande organisationerna och samhället i stort. Samarbetet utnyttjar SLU:s världsledande forskning inom hållbarhet för att förverkliga Uppsala kommuns ambitiösa mål vad gäller social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Avtalet, under perioden 2020-2022, fokuserar på fyra samarbetsprojekt, som var och en har respektive koordinatorer på SLU och Uppsala kommun:

 1. Forskning och stadsplanering
  SLU och Uppsala kommun samarbetar kring forskning och stadsplanering inom de områden som är relevanta genom dialogmöten. Särskilt fokus ligger på utvecklingen av Södra staden i Uppsala och stadsområdets dynamik. Projektet koordineras av SLU.
 1. Hållbar lokal livsmedelsförsörjning
  Ett samarbetsprojekt för ökad regional självförsörjning i livsmedelskedjan. Målen är minskade transportbehov, lokal produktion av bränslen och effektiv och resurseffektiv distribution.

 2. Green Innovation Park
  Samverkan kring företagsetablering på Green Innovation Park för att öka hållbart entreprenörskap i Uppsala i samarbete med SLU:s forskning.
 1. Kompetens
  SLU och Uppsala kommun samarbetar inom ömsesidig kompetensutveckling, till exempel genom Uppsala klimatprotokoll och det årliga uppsatsstipendiet.

Forskning och stadsplanering

Området som SLU Urban Futures står värd för kommer att följa arbetet inom fem forskningsområden inom projektet "Forskning och stadsplanering", som också har koordinatorer vid respektive organisationer, SLU och Uppsala kommun:

 1. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald i stadsmiljöer
  Kontakt på SLU: Marcus Hedblom

 2. Vattenresursförvaltning och akvatiska ekosystem
  Kontakt på SLU: Jens Olsson

 3. Naturreservatets bildande och utveckling av naturreservat
  Kontakt på SLU: Sebastian Sundberg

 4. Stadsodling
  Kontakt på SLU: Andrew Gallagher

 5. Testbäddar inom stadsutvecklingsforskning
  Kontakt på SLU: TBC

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA, SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
E-post: harald.klein@slu.se
Telefon: 0706-25 80 17

Andrew Gallagher, projektkoordinator för SLU Urban Futures
Hub-koordinator i Ultuna

Enheten för samverkan och utveckling
andrew.gallagher@slu.se
0730 55 80 27