Öppna utlysningar (UF Open)

Senast ändrad: 17 september 2019

SLU Urban Futures publicerar öppna utlysningar två gånger om året, då SLU-anställda kan ansöka om stödmedel för mång- och tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar till att främja hållbar stadsutveckling. Upp till fem ansökningar per utlysning beviljas, med högst 50 000 SEK vardera.

Vilka slags projekt söker vi?

SLU Urban Futures vill bidra till att stimulera projekt och initiativ:

​- som är i uppstartsfas och i behov av stöd för att ta nästa steg. Det kan handla om att skicka in en ansökan till en forskningsfinansiär, att sätta samman ett konsortium eller att utveckla och definiera forskningsfrågor. SLU Urban Futures kan då bistå med medel för resor till nätverksmöten, workshops eller konferenser med syfte att identifiera forskningsfronten och/eller föra samman möjliga konsortiemedlemmar. 

- som hittills har utvecklats på lokal nivå/i en specifik sektor av SLU och som är i behov av stöd för att bjuda in andra forskare/lärare och samhällsaktörer, gärna internationella sådana. Vi ser gärna projekt som bjuder in andra kunskapsområden och som vill arbeta över vetenskapliga disciplingränser. SLU Urban Futures kan då bistå med medel för arbetstid för att skala upp eller bredda initiativet, genom nätverksmöten, presentationer eller andra utåtriktade aktiviteter.

som är under utveckling och som behöver en review-artikel för att fördjupa kunskapen inom ett område, en syntesartikel för att formulera en forskningsfråga, en gemensam publikation för att fördjupa ett samarbete, en översiktsartikel för att föra samman kunskap från flera olika projekt, eller en populärvetenskaplig publikation för att bättre nå viktiga målgrupper utanför akademin. I detta fall kan SLU Urban Futures bistå med medel för arbetstid, utrustning för att bygga arkiv eller processa bilder, kostnader för open access, tryckkostnader m.m. 

Observera att dessa exempel endast är förslag – vi är öppna även för andra välmotiverade idéer.

Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning? 

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning avses forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig forskning används dessa teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen interdisciplinary integreras dessa i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen transdisciplinary inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap. Det är den sökandes ansvar att motivera varför ansökan är mång- eller tvärvetenskaplig.

Vem kan söka?

Den som söker bidraget måste vara knuten till SLU, men även personer som inte arbetar vid SLU är välkomna att ingå i projekt och aktiviteter. Projekt och aktiviteter ska dock ha SLU som avsändare. Ansökan kan skrivas på antingen svenska eller engelska.

Bedömning

Inkomna ansökningar bedöms utifrån i vilken utsträckning projektet:

  • Bidrar till utvecklingen av mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU
  • Relaterar till SLU Urban Futures tematiska fokus (se nedan)
  • Syftar till att söka nya finansieringskällor
  • Initierar nya/internationella samarbeten
  • Innefattar sökande från olika delar av SLU

SLU Urban Futures tematiska fokus

SLU Urban Futures tematiska fokus omfattar rumsliga och socioekologiska hållbarhetsperspektiv på urbana områden som livsmiljö för olika grupper av människor och andra arter, samt relationer mellan stad-land och stad-omland.

Nästa öppna utlysning

SLU Urban Futures publicerar öppna utlysningar två gånger per år. Just nu finns ingen utlysning öppen. 

 

Om du har frågor, vänligen mejla urbanfutures@slu.se.


Kontaktinformation

SLU Urban Futures
urbanfutures@slu.se

SLU Alnarp
SLU Urban Futures
Enheten för samverkan och utveckling
Box 190
234 22 Lomma

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se