Sök stödmedel från SLU Urban Futures

Senast ändrad: 23 september 2018
Armar som skriver på en laptop.

SLU Urban Futures erbjuder stödmedel för forskningsprojekt och aktiviteter som stärker tvärvetenskapligt samarbete inom hållbar stadsutveckling. De som söker stödmedel måste vara kopplade till SLU.

Öppna utlysningar (UF Open)

SLU Urban Futures publicerar öppna utlysningar två gånger om året, då SLU-anställda kan ansöka om stödmedel för mång- och tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar till att främja hållbar stadsutveckling. Upp till fem ansökningar per utlysning beviljas, med högst 50 000 SEK vardera.
>> Läs mer och ansök

Riktade utlysningar

SLU Urban Futures erbjuder även stödmedel till SLU-anställda som söker mer omfattande forskningsfinansiering, inom plattformens tematiska inriktning. Dessa riktade utlysningar kan vara länkade till en forskningsfinansiär eller ett forskningsnätverk såsom Formas, Vetenskapsrådet, Vinnova, JPI Urban Europe, Viable Cities etc. Stödet uppgår till högst 50 000 SEK.

Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning? 

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning avses forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig forskning används dessa teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen interdisciplinary integreras dessa i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen transdisciplinary inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap. Det är den sökandes ansvar att motivera varför ansökan är mång- eller tvärvetenskaplig.


Kontaktinformation

SLU Urban Futures
urbanfutures@slu.se

SLU Alnarp
SLU Urban Futures
Enheten för samverkan och utveckling
Box 190
234 22 Lomma

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se