Om oss

Senast ändrad: 29 november 2022
16 personer. Gruppfoto.

Vi är en resurs för alla som är yrkesverksamma inom vattenvård kopplat till övergödningsproblematik. SLU Vattennav är placerat på Sveriges lantbruksuniversitet med huvudsyftet att tillgängliggöra SLU:s kompetens och roll i svensk vattenförvaltning, med särskilt fokus på näringsämnesläckage från landområden.

Vi arbetar med beräkningar och analys av diffusa näringsämnesförluster från olika markanvändning i avrinningsområden liksom beräkning av möjliga åtgärder för att minska näringsämnesbelastningen på ytvatten. Vi utvecklar, förvaltar och tillämpar beräkningsmodeller och beslutsstödsystem. Särskilt beräknar vi läckage, transport, retention och källfördelning av kväve och fosfor från jordbrukslandskapet.

Kontakta oss!

Syfte och mål

Huvudsyftena med SLU Vattennav är att:

 • Tillgängliggöra SLU:s kompetens och roll i svensk vattenförvaltning, speciellt inom modellering och analys av vattenkvalitet i avrinningsområden.
 • Utgöra en kontaktpunkt för externa intressenter.
 • Organisera och samordna verksamheten internt (projekt, uppdrag och resurser).
 • Uppnå och säkra en kritisk massa av kompetens för långsiktigt hållbar verksamhet.

Det kortsiktiga målet är att utveckla, förvalta och tillämpa SLU:s modeller och beräkningssystem för markläckage, transport och omsättning av näringsämnen i avrinningsområden. Det långsiktiga målet är ett beslutstödssystem för utveckling av kostnadseffektiva åtgärdsprogram för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och hav. All modellutveckling inkluderar möjligheter att studera effekter av klimatpåverkan.

Bakgrund

Behovet av modellering och analys av vattenkvalitet i avrinningsområden ökar stadigt i samhället. Några viktiga tillämpningsområden är:

 • Vattenmyndigheternas arbete enligt EU:s ramdirektiv för vatten (förvaltnings- och åtgärdsplaner);
 • Jordbruksverkets uppföljning av jordbrukspolitikens miljöpåverkan samt uppföljning och rapportering enligt EU:s nitratdirektiv;
 • Sveriges rapportering av belastning på havet till internationella kommissioner (HELCOM och OSPAR);
 • Havs- och vattenmyndighetens uppföljning av miljömålet Ingen övergödning;
 • Lokalt planerings- och åtgärdsarbetearbete (kommuner, vattenvårdsförbund och Vattenmyndigheterna).

Inom samtliga tillämpningsområden kommer också modellresultat på effekter av framtida klimatförändringar att efterfrågas allt mer i framtiden. I både vattenmyndigheternas och HELCOM:s åtgärdsstrategier har åtgärder inom jordbruket högsta prioritet för att målen för kväve och fosfor ska kunna nås.

I SLU:s strategidokument för forskning, undervisning och fortlöpande miljöanalys betonas särskilt satsningar inom området övergödning och havsmiljön samt ökad inriktning mot analyser, synteser och prognoser. SLU Vattennav gör det möjligt att ytterligare stärka verksamheten inom dessa områden.

Verksamhet

Kärnverksamheten för  SLU Vattennav är att:

 • Utveckla modeller och verktyg för beräkning av vattenbalanser, markläckage, vattendragstransport, retention och källfördelning av kväve- och fosfor.
 • Förvalta framtagna modeller och verktyg.
 • Tillhandahålla modeller och verktyg för uppdragsverksamhet, forskning och undervisning samt erbjuda fortbildning i modellanvändning.
 • Tillämpa modellerna i uppdrag såsom uppskalning från fältskala till större huvudavrinningsområden och analys av effekten av förändringar i t.ex. markanvändning.
 • Informera externt och internt om verksamheten.
 • Samordna verksamheten internt, exempelvis genom att samordna modellutvecklingen samt SLU:s arbete inom ramen för SMED Vatten.
 • Koordinera och leda större projekt

Organisation

Enheten är gemensam för MVM-klustret på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. I dagsläget avgränsas enheten till verksamheter och projekt på institutionerna för vatten och miljö och mark och miljö

Enheten initierar och samordnar projekt inom SLU:s verksamhetsområde Fortlöpande miljöanalys och inom dess programområde Övergödning. Enheten leds av en föreståndare som är placerad på institutionen för mark och miljö.

Personal

SLU Vattennav samlar kompetenser inom övergödningsområdet verksamma vid institutionen för mark och miljö och institutionen för vatten och miljö. Personer kopplade till SLU Vattennav är för närvarande:

Aronsson HelenaHelena.Aronsson@slu.se

Blombäck KarinKarin.Blomback@slu.se

Collentine Dennis – Dennis.Collentine@slu.se

Djodjic FarukFaruk.Djodjic@slu.se

Fölster Jens  – Jens.Folster@slu.se

Futter MartynMartyn.Futter@slu.se

Geranmayeh PiaPia.Geranmayeh@slu.se

Hellgren Stefan – Stefan.Hellgren@slu.se

Johnsson Holger – Holger.Johnsson@slu.se

Kyllmar KatarinaKatarina.Kyllmar@slu.se

Lindsjö Anders – Anders.Lindsjo@slu.se

Löfgren StefanStefan.Lofgren@slu.se

Markensten HampusHampus.Markensten@slu.se

Mårtensson Kristina – Kristina.Martensson@slu.se

Orback Caroline – Caroline.Orback@slu.se (tjänstledig)

Persson Kristian – Kristian.Persson@slu.se

Sonesten LarsLars.Sonesten@slu.se

Widén Nilsson ElinElin.Widen@slu.se


Kontaktinformation

Karin Blombäck, föreståndare för SLU Vattennav, 
Institution för mark och miljö, SLU
karin.blomback@slu.se, 018-67 12 63