Kurs om källfördelningsmodellering för vattenvård

Senast ändrad: 12 augusti 2020
Personer som arbetar vid sina datorer i en föreläsningssal. Foto.

FyrisNP-modellen kombinerar mätdata från sjöar och vattendrag med utsläppsdata för olika källor. Den är därför ett utmärkt verktyg för att analysera påverkan och effekter av olika åtgärder för de vatten som enligt EU:s Ramdirektiv för vatten bedöms vara övergödda.

En speciellt framtagen uppdragsutbildning för vattenmyndigheter, länsstyrelser och kommuner ger grundläggande förståelse av källfördelningsmodellering i allmänhet och FyrisNP i synnerhet. Med modellen kvantifieras kväve- och fosforbelastningen vid källan och belastningen på nedström liggande recipienter efter retention i sjöar och vattendrag. Genom övningar fås praktisk förståelse för källfördelningsmodellering, genom att  FyrisNP sätts upp för ett avrinningsområde i det egna vattendistriktet/länet. I övningana ges kunskap om hur resultat kan tolkas samt vilka osäkerheter som bör beaktas i indata och resultat. Modellen kan även användas för att prediktera effekter av olika åtgärder genom scenariomodellering.

Kursen ges under en eller två heldagar. Först hålls förberedande introduktionsföreläsningar om källfördelningsmodellering, avrinningsmodellering med FyrisQ, nyttjande av PLC5/6-data i källfördelningsmodellering och kompletterande lokala data. Sedan ägnas tiden åt datorövningar med FyrisNP och eventuellt FyrisQ. Vi följer en stegvis genomgång av modellarbetet som inkluderar modellkalibrering, resultattolkning och diskussion om osäkerheter. Därefter genomförs en övning med olika möjliga scenarion som till exempel bakgrundsbelastning, förändrad markanvändning och olika reningsalternativ för enskilda avlopp.

Kursen ges oftast som avslutning på ett projekt där FyrisNP satts upp för ett avrinningsområde. Undervisningen kan genomföras såväl på SLU som lokalt hos uppdragsgivaren. 

Kursen kan också anpassas efter andra behov och kan ges på engelska. Exempelvis har kursen getts för kollegor från Lettland, Litauen, Ryssland och Serbien. 

Kontakta SLU Vattennav om kurskostnad och andra praktiska frågor kring kursen.