Sveriges lantbruksuniversitet

Man kan dela in modellerna som används inom VattenNAV i två typer: Dels modeller för beräkning av läckage av kväve och fosfor från jordbruksmark. Dels modeller för beräkning av vattenbalanser samt transport och omsättning av näringsämnen i vattendrag och sjöar. Modellerna används idag inom fortlöpande miljöanalys på nationell och regional nivå.
Loading…