Om björnspillningsinventering

Senast ändrad: 08 juni 2020

Spillningsinventering är den främsta inventeringsmetoden för björn i Sverige sedan 2001. Den utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i landet. Spillningsinventeringarna sker inte i hela Sverige varje år utan görs i utvalda län olika år. En nationell beräkning av björnstammen görs vart femte år.

Även observationer av björn tas med i beräkningen av antal och utbredning. Björnar som påträffats döda eller som skjutits under jakt provtas också för DNA.

Vart femte år genomförs en nationell beräkning av den totala björnpopulationen i Sverige. Den baseras dels på spillningsinventeringar som genomförts i olika delområden i Sverige under flera år, dels på trender i björnobservationer som jägarna samlat in. Jägarnas omfattande bidrag till de regionala spillningsinsamlingarna är en viktig del i slutresultatet.

Den senaste nationella beräkningen gjordes 2018. Resultatet visar att det fanns cirka 2900 björnar i Sverige, vilket är i samma nivå som antalet 2013, fem år tidigare. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats: Björnstammen i Sverige är stabil

Björnspillningsinventering 2020

I år inventeras björnstammen i Jämtlands och Västernorrlands län för tredje gången.
Om spillningsinventeringen 2020 på Naturhistoriska riksmuseets webbplats

Björnspillningsinventering 2019

Västerbottens fjärde insamling av björnspillning avslutades 31 oktober 2019.
Om spillningsinventeringen på länsstyrelsens i Västerbotten webbplats  
Om spillningsinventeringen 2019 på Riksmuseets webbplats

Spillningsinventering i olika län år från år 

Spillningsinventeringarna sker inte i hela Sverige varje år utan görs i valda län olika år. Sedan tidigare har de genomförts i Värmland (2012 och 2017), Dalarna-Gävleborgs län (2001, 2002, 2012, 2017), Västernorrlands län (2004 och 2015), Västerbottens län (2004, 2009, 2014 och 2019), Jämtland län (2006 och 2015) och Norrbottens län (2010 och 2016). I inventeringen 2017 ingick även Västmanlands län, Örebro län och Uppsala län i inventeringsområdet.

Här finns samlade rapporter, artiklar och annat med fokus på björnspillningsinventering.

Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet av spillningsinventeringarna.
2015–2017 samordnade Viltskadecenter länens arbete så att det genomfördes på liknande sätt i alla län. Sedan 2019 ansvarar Naturhistoriska Riksmuseet för koordineringen av björninventeringen.

Varför samla in björnspillning?

Eftersom björnen sover på vintern kan den inte inventeras genom spårning på snötäckt mark som de andra stora rovdjuren. Tidigare har man bara kunnat uppskatta (till skillnad från inventera och beräkna) antalet björnar i länen, bland annat genom de björnobservationer ("Björnobsen") som rapporteras årligen i Jägareförbundets Rovdjursobservationer i samband med Älgobsen. Björnobsen säger ingenting om antalet björnar, men ger ett index över stammens utveckling. Björnobs har redovisats årligen sedan år 2000.

Med spillningsinventering kan vi få mer detaljerad kunskap om flera olika faktorer, till exempel hur stor björnstammen är totalt i området och hur utbredningen ser ut i de olika länen. Spillningsinventeringar syftar till att ge ett så bra underlag som möjligt för förvaltningen av björnstammen i länet.

Art, kön, individ och antal

Från spillningsproverna utvinns DNA som därefter analyseras. DNA används till att identifiera om proverna härstammar från björn, vilket kön björnen har och vilken individ det är, baserat på deras unika genetiska profil. Resultaten sätts in i en modell som beräknar björnstammens storlek. Beräkningarna bygger på fångst-återfångst-metoden, som fungerar extra bra om man har hittat flera spillningar från samma björn.

Det krävs många analyserade spillningar för att göra en populationsuppskattning med god precision. Spillningsinsamlingen är därför beroende av att allmänheten deltar, inte minst jägare och renägare samt andra som färdas i områden där det finns björn.

Geografisk utbredning

Förutom antalet djur får man också en uppfattning av hur björnstammen fördelas geografiskt, vilket ger möjlighet att undersöka överlevnad, spridning och släktskap bland björnarna. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna förvalta björn på ett långsiktigt hållbart sätt.

För att inventeringen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att hela områdets yta inventeras. Vid tidigare tillfällen har fjällregionerna varit svåra att täcka in och därför uppmananas även renskötare och småviltsjägare på statens mark att hålla ögonen öppna efter björnspillningar.

Hur går insamlingen av spillning till?

Insamlandet av björnspillning görs av älgjägare och andra under hösten i det eller de län som är aktuella för året (2019 är det Västerbottens län). Detta ger goda förutsättningarna för en heltäckande inventering. Dessutom är det relativt lätt att känna igen björnens bärrika spillningar denna årstid.

Folk som rör sig i skog och fjäll under inventeringsperioden (21 aug - 31 okt) samlar in björnspillningar och skickar dem till Naturhistoriska Riksmuseet (2019). De lagrar proverna i frysar och registrerar dem i databasen Rovbase inom någon vecka, så att provtagare, förvaltare och andra intresserade kan se varifrån prover skickats in.

Varför samla spillning 21 aug - 31 okt?

Det finns flera fördelar med att genomföra en spillningsinsamling under denna period.

  • Under hösten äter björnarna mycket bär, vilket medför extra många spillningar. Bären har även en konserverande effekt, så att DNA bevaras bättre i bärspillningar än i andra.
  • Björnarna rör sig relativt litet mellan olika områden under hösten jämfört med andra perioder under året.
  • Under hösten föds inte heller några nya individer i populationen. En del individer kan dock dö under samma tid, särskilt som inventeringen innefattar jaktperioden. Eftersom dessa individer hunnit lämna spillning i inventeringsområdet innebär det att resultatet från beräkningarna omfattar alla individer som befunnit sig i området under perioden, även de som skjutits.
Fakta:

Björnar är allätare och deras spillningar varierar i form, färg och konsistens beroende på vad de har ätit. En del spillningar kan förväxlas med spillning från älg, vildsvin och andra djur. I detta häfte finns många bilder på olika slags björnspillningar samt information om insamling till DNA-analyser.

Björnspillning - insamling till DNA-analyser

Obs! Telefonnumren på baksidan av häftet är felaktiga. Här är korrekta uppgifter:
Viltskadecenter: 0851-69 73 35, Naturvårdsverket: 010-698 10 00

Relaterade sidor:
Sidansvarig: maria.levin@slu.se