Viltskadecenters uppdrag

Senast ändrad: 11 november 2021

Målet med Viltskadecenters verksamhet är att bidra till att begränsa skador och konflikter som orsakas av framför allt fredade viltarter, som stora rovdjur och betande fåglar.

Syftet med VSC är att genomföra uppdrag från Naturvårdsverket till stöd för viltförvaltningen vid myndigheten, men även till organisationer, djurägare, markägare och allmänhet.

VSC ska vara en sammanhållande, aktiv nod i ett nationellt nätverk för viltskadefrågor och i detta arbete skapa och underhålla mötesplatser för berörda aktörer.

I uppdraget ingår tre huvudområden

  • Kunskapsinsamling
  • Kommunikation och information
  • Praktiskt stöd och service

Specifika uppdrag till stöd för Naturvårdsverket

VSC ska biträda Naturvårdsverket i verkets löpande arbete och vid genomförande av regeringsuppdrag med mera där kompetens och erfarenheter från VSC behövs.

De specifika uppdragen kan avse att genomföra delutredningar, utföra analyser och utvärderingar som verket behöver, delta i arbetsgrupper inom projekt och utredningar, genomföra utbildningsinsatser samt ta fram informationsmaterial.

Finansiering

Från och med verksamhetsåret 2004 finansieras Viltskadecenter med medel från Anslaget för biologisk mångfald, som administreras av Miljödepartementet och fördelas av Naturvårdsverket.

Referensgrupp

En referensgrupp med representanter från berörda myndigheter och näringar har i uppgift att följa verksamheten vid Viltskadecenter och ge förslag om verksamhetsutveckling.
Presentation av referensgruppens ledamöter.


Kontaktinformation