Ersättning för skador

Senast ändrad: 16 mars 2019

Om husdjur eller gröda skadats av fredat vilt kan ägaren ansöka om ersättning hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen handlägger alla ansökningar om ersättning för viltskador. Ansökan ska ha kommit in senast tre månader efter det att skadan har inträffat. Ansökan kan kompletteras med kvitton för veterinärvård och andra styrkta kostnader som skadan medfört.

EU-riktlinjer
Sverige har åtagit sig att lämna bidrag och ersättningar (”stöd”) enligt EUs riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområdet 2014-2020 (2014/C 204/01).

Ersättning för skador

Viltskadecenter har tagit fram rekommendationer för ersättning för rovdjursangripna tamdjur.

Ersättning för fågelskador

Ersättning betalas ut av länsstyrelsen för skador orsakade av sångsvan,
trana och vitkindad gås (i vissa län även sädgås och bläsgås) om fåglarna är fredade och det trots försök inte gått att förebygga skadan genom till exempel skrämsel, avledningsåkrar eller skyddsjakt. I områden och tider med allmän jakt på de skadegörande arterna bör ersättning och bidrag endast betalas ut om det föreligger särskilda skäl.

En förutsättning för att en skada ska kunna ersättas är att skadeförebyggande åtgärder vidtagits utan effekt och att skadan har besiktigats av länsstyrelsen. Ingen ersättning lämnas om skadan inte dokumenterats av en utbildad besiktningsman. Även arterna som orsakat skadan måste dokumenteras, eftersom de hanteras olika vad gäller ersättningar. Lantbrukaren ska ha dokumenterat vilka skadeförebyggande åtgärder som använts och tiden de varit aktiva.

Om skadan inte gått att förutse, till exempel första året som skador uppstått i ett område som inte haft skador tidigare, kan ersättning lämnas även om man inte vidtagit förebyggande åtgärder. Sådana situationer kan uppkomma på grund av till exempel nyetablering av en art inom ett visst område eller ett oväntat rastningsbeteende, till exempel vid väderomslag.

Ersättning bör inte utgå för skador orsakade av vilt om det är under en period när det är allmän jakttid för arten i fråga om det inte finns särskilda skäl.

Både näringsidkare och länsstyrelser är välkomna att kontakta oss för rådgivning!

Viltskadestatistik

Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och fåglar i Sverige. Läs mer på sidan Viltskadestatistik.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se