Ersättning för skador

Senast ändrad: 04 oktober 2017

När gröda eller husdjur skadats av fredat vilt kan ägaren ansöka om ersättning hos länsstyrelsen. Ansökan ska ha kommit in senast tre månader efter det att skadan har inträffat.

Ansökan kan kompletteras med kvitton för veterinärvård och andra styrkta kostnader som skadan medfört.

EU-riktlinjer
Sverige har åtagit sig att lämna bidrag och ersättningar (”stöd”) enligt EUs riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområdet 2014-2020 (2014/C 204/01).

Ersättning för skador

Viltskadecenter har tagit fram rekommendationer för får och nöt samt hundar som angripits av stora rovdjur.

  • Rekommenderad ersättning för rovdjursangripna tamdjur Naturvårdsverket arbetar för närvarande med att uppdatera de svenska föreskrifterna om ersättningar och bidrag i enlighet med förändringar som genomförts på EU-nivå. Viltskadecenter tar fram nya rekommendationer när föreskrifterna är klara.
  • Rekommenderad ersättning för rovdjursangripna hundar

Ersättning för fågelskador

Ersättning betalas ut av länsstyrelsen för skador orsakade av sångsvan,
trana och vitkindad gås (i vissa län även sädgås och bläsgås) om fåglarna är fredade och när det trots försök inte gått att förebygga skadan genom till exempel skrämsel, avledningsåkrar eller skyddsjakt. I områden och tider med allmän jakt på de skadegörande arterna bör ersättning och bidrag endast betalas ut om det föreligger särskilda skäl.

En förutsättning för att en skada ska kunna ersättas är att skadeförebyggande åtgärder vidtagits utan effekt och att skadan har besiktigats.Ingen ersättning lämnas om skadan inte dokumenterats av utbildad besiktningsman. Vidare måste arten/arterna som orsakat skadan dokumenteras, eftersom de hanteras olika vad gäller ersättningsutbetalning. Lantbrukaren ska genom enklare dokumentation kunna påvisa vilka skadeförebyggande åtgärder som vidtagits samt under vilken tid.

Om skadan inte gått att förutse, det vill säga första året då skador uppstått i ett område där det inte tidigare förekommit skador, kan ersättning ges även om förebyggande åtgärder inte vidtagits. Sådana situationer kan uppkomma på grund av till exempel nyetablering av en art inom ett visst område eller oväntat rastningsbeteende, till exempel vid väderomslag.

Ersättning bör inte utgå för skador orsakade av vilt om det är under en period när det är allmän jakttid för arten i fråga om det inte finns särskilda skäl.

Kontakta oss gärna om du vill ha rådgivning!

Viltskadestatistik

Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och fåglar i Sverige. Läs mer på sidan Viltskadestatistik.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se