Skador på gröda

Senast ändrad: 24 augusti 2017
knapradsbetor1-IL.jpg

Tranor, gäss och sångsvanar söker gärna föda på odlade fält och kan därmed orsaka skador på växande gröda.

Det är främst fåglarnas födosök som är orsaken till skadorna. De vanligaste skadorna är betning och nedtrampning av mogen och omogen säd, betning av vall samt upplockning av vår- och höstsått spannmål, potatis och morötter.

De olika arterna föredrar olika typer av grödor, vilket också visar sig i rapporteringen av skador. Tranor orsakar mest skador på potatis och spannmål (framförallt korn), men besöker också vall, morötter och baljväxter. Skador orsakade av gäss sker dominerande i odlingar av vall, spannmål (korn, höstvete), baljväxter och morötter, medan sångsvan orsakar skador på framför allt raps.

Skadorna uppkommer främst på grund av fåglarnas bete men även genom nedtrampning och upplockning av vår- och höstsått spannmål. Fåglarna lämnar också en stor mängd spillning vilket kan påverka grödans kvalitet. Det finns emellertid inga belägg för att spillning från dessa fåglar skulle kunna ge upphov till spridning av salmonella till kreatur eller människor.

Läs mer om fågelskador på gröda.

Vad kan man göra för att undvika skador?

Åtgärder mot skador på gröda

Skadestatistik

Sedan 2003 sammanställer Viltskadecenter årligen statistik över rovdjursskador på tamdjur och hundar i Sverige. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.

Vildsvin

Vildsvin tillhör inte de fredade viltarterna, men kan orsaka stora skador på gröda.

Läs mer om vildsvinsskador på gröda.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se