Resurssida information om stora betande fåglar

Senast ändrad: 12 augusti 2022

Här finns material för information om stora betande fåglar i odlingslandskapet.

Senaste faktabladen om fåglar och skador på gröda

Samband mellan förekomst av stora fåglar och skador på gröda

Var och när uppstår skada på gröda av tranor, gäss och svanar?

Hur väljer tranor fält för födosök?

Dokumentation från storfågelkonferenser

Dokumentation från Storfågelkonferens 2021

Dokumentation från Storfågelkonferens 2018

Dokumentation från Storfågelkonferens 2017

Dokumentation från Storfågelkonferens 2016

Kunskapssammanställning förvaltning av stora betande fåglar i Europa

2016 gav Naturvårdsverket Viltskadecenter i uppdrag att sammanställa kunskap som används inom förvaltningen av stora betande fåglar i Europa. Läs hela kunskapssammanställningen här:

Rapportframsida Förvaltning av tranor, gäss och svan i Europa

Förvaltning av tranor, gäss och svan i Europa – ersättningssystem, skadeförebyggande åtgärder och acceptansnivåer

Fakta för förvaltare: gäss och svanar

På uppdrag av Naturvårdsverket har forskarna Johan Elmberg och Johan Månsson gjort en litteraturöversikt om befintlig kunskap om gäss och framtida kunskapsbehov. Läs rapporten: Fakta för förvaltare: gäss och svanar

Bild p årapporten "Fakta för förvaltare - gäss och svanar"

Skadestatistik

Sedan 2003 sammanställer Viltskadecenter årligen statistik över rovdjursskador på tamdjur och hundar i Sverige. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar

Riktlinjerna ska tjäna som vägledning för länsstyrelserna i det regionala arbetet med att förvalta dessa fåglar samt förebygga och ersätta skador. Riktlinjerna ska revideras 2022.

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer, stora fåglar