CV-sida

Alva Curtsdotter

Alva Curtsdotter är filosofie doktor i teoretisk biologi. Hon modellerar populationsdynamiken i näringsvävar, och använder denna metod för att svara på frågor om djur- och växtsamhällens stabilitet och funktion.

Presentation

Jag är en teoretisk ekolog med ett brett intresse för populations- och samhällsekologi. Sökandet efter generella regler ledde mig till den teoretiska ekologin, medan valet av forskningsfrågor har motiverats av det oroväckande tillståndet och utsikterna för den globala biodiversiteten.

Undervisning

Under våren 2017 kommer jag att tillsammans med Dr John Banks ge kursen "Matrix models and population dynamics: applications in conservation and ecotoxicology".

Forskning

Här på SLU kommer jag att adressera frågor rörande kopplingen mellan biodiversitet och ekosystemtjänster. I jordbrukssystem är biologisk kontroll av skadeorganismer en värdefull ekosystemtjänst. Mer diversa system tenderar att ge en högre och stabilare nivå av biologisk kontroll. Men vi saknar en mekanistisk förståelse för dessa samband, och kan därför inte göra kvantitativa prediktioner som är av praktisk betydelse. Vi kan heller inte förklara varför en högre diversitet inte alltid ökar nivån av biologisk kontroll, eller t o m ibland har motsatt effekt.

Eftersom biologisk kontroll är utkomsten av födointeraktioner mellan arter, är dynamisk näringsvävsmodellering ett användabart verktyg i jakten på ökad förståelse av förhållandet mellan biodiversitet och denna ekosystemtjänst. Med hjälp av datorsimuleringar av matematiska näringsvävsmodeller kommer jag att undersöka hur olika kombinationer av arter (och artegenskaper) påverkar nivån och stabiliteten av biologisk kontroll.

Bakgrund

Som doktorand utforskade jag hur artinteraktioner påverkade mängden artutdöenden i ekologiska system, när dessa utsätts för en störning. Jag använde mig av matematiska modeller för att beskriva de ekologiska samhällenas struktur och dynamik, och jag använde mig av datorsimuleringar för att undersöka hur dessa system påverkades av störningar som en ökad temperatur eller en ökad miljövariation.

Bland annat fann jag att evolution och migration kan både minska och öka risken för artutdöenden när klimatet förändras, beroende på balansen mellan dessa två processer och hur starkt arter konkurrerar med varandra. Jag fann också att näringsvävars struktur påverkar mängden sekundura utdöenden efter en artförlust. Men vilken aspekt av näringsvävsstrukturen som var viktig berodde på om det var en primärproducent eller toppredator som var den första arten att dö ut. 

Om du tyckte detta lät intressant kan du läsa min avhandling Extinctions in Ecological Communities - direct and indirect effects of perturbation on biodiversity ; där finns bl a en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska.

Publikationer i urval

För min publikationslista, gå till min sida på Google Scholar.

Länkar

För mitt CV, se min profil på Research Gate.


Kontaktinformation