CV-sida

Ann Bergsjö

Ann Bergsjö
Mina arbetsmetoder i både planering och gestaltning utvecklades och fann sin form åren efter min grundexamen. Ur en landskapsarkitektonisk synvinkel kan det beskrivas som att alla typer av projekt, på alla platser, har en funktionell, en social och en estetisk aspekt. Utifrån detta har jag betraktat min roll som landskapsarkitekt som mer än en rent konstnärlig verksamhet. Detta förhållningssätt har varit en ledsagare från mina tidiga år som forskare, då jag lärde mig att vara noggrann och att reflektera, genom åren i praktiken, då jag varit i huvudsak verksam inom gestaltning och projektering.

Presentation

2012 – Professor Department of Landscape Architecture, Planning and Management SUAS (SLU) in Alnarp 

2011 - White Arkitekter, Malmö consultancy as senior adviser (approx 10%)Landscape Design and Construction (markprojektering) 

1995 - Bergsjö Landskap own company Landscape Architecture practice           

 Previous appointments:                                          

 2001-2012 Senior lecturer (universitetslektor)Department of Landscape Architecture SUAS (SLU) in Alnarp

 2010-2011 Tengbom Arkitekter, Malmö Landscape Architecture practice                                                          

2000-01 Senior lecture, deputy (t f universitetslektor) Department of Landscape Planning SUAS (SLU) in Alnarp

 1997-99 Lecturer (t f universitetslektor) Department of Landscape Planning SUAS in Alnarp                                                                

1994-95 Department of City Planning Asahikawa City, Japan, Adviser

 1994-95 Hokkaido Tokai University, Japan Department of Architecture, Visiting Professor

 1989-94 White Arkitekter, Halmstad , Landscape Architecture practice                 

 1984-88 Hallands läns Hushållningssällskap, Consultant of Gardens and Horticulture (Trädgårdskonsulent), Research and development R & D  (FOU)                                          

 1983 The County Administrate Board of Halland, Department of Planning, (Länsstyrelsen i Hallands län), Research and development R & D  (FOU)                                          

 1978, 1979-83  Research and development R & D  (FOU), Department of Landscape Planning, Movium, SUAS(SLU)  in Alnarp

University degrees and diplomas:

M Sc Landscape Architecture at the Swedish University of Agriculture (SLU), 1979

PhD Courses, ‘Planning Theory and methods’ , ‘Urban Nature’, Department of Landscape Planning, SUAS(SLU) in Alnarp, 1981-82

 

Publikationer i urval

Books

Bergsjö, A. 2016. Material i utemiljö och hållbarhet/Materials in the outdoor environment and sustainability. Institutionen för LAPF, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (not published).

Bergsjö, A. 2016. Stadsrumsgolv, typologi, komposition, mönster. Institutionen för LAPF, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (not published)

Bergsjö,A; Bensch, Å; Roman, T; Qwarnström, K. Material i utemiljö och miljöpåverkan. Movium Fakta 6:2015.

Bergsjö, A (2003-2016): Lathund till Markbyggnadsbeskrivning enligt AMA. Institutionen för LAPF. Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (not published)

Bergsjö, A (2000): Kurskompendium i Markprojektering. Landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (not published)

Bergsjö, A. (1998): Bolmen 2000, delprojekt, Kommunernas ÖP-90 – en jämförande analys. Bergsjö Landskap.

Bergsjö, A. (1997): Värdebeskrivning av kustområdet i Halland. Halmstad. Länsstyrelsen i Hallands län 1997:4. ISSN 1101-                                                               

Molén, M, Bergsjö, A. (1987): Lantbrukets bebyggelsemiljö, Landskap – Gård – Byggnad. Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader. , Lund. Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik, LBT, Lund.

Bergsjö, A. (1985): Hemma i bondebygd, om landsbygdens bebyggelse och om att bygga på landsbygden i Halland. (not published).

Bergsjö, A. (1983): Mark för industri, Sammanställning enligt fastställda detaljplaner, Hallands län åren 1970 – 82. Planeringsavdelningen Planenheten. Halmstad. Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande nr 1983:6.                                                                                      

Bergsjö, A, Nilsson, K (1983): Begrepp för utemiljö – begreppsanvändning i planering, projektering, byggande och förvaltning. Alnarp. Konsulentavdelningens rapporter Stad och Land/Rapport nr 13. Sveriges Lantbruksuniversitet. ISBN 91-576-1448-2.

Bergsjö, A, Nilsson, K. (1983): Efterbehandling av täkter och tippar, del 1 Exempelsamling. Alnarp. Konsulentavdelningens rapporter Stad och Land/Rapport nr 28. Sveriges Lantbruksuniversitet. ISBN 91-576-1819-4.

Bergsjö, A, Nilsson, K, Skärbäck, E. (1982): Vindkraften i landskapet. Projektresultat. Spånga. Nämnden för energiproduktionsforskning. NE 1982:13. ISBN 91–38–07011–1.

Bergsjö, A, Nilsson, K, Skärbäck, E. (1981): Vindkraften i landskapet, del 3, en fallstudie i Hallands län. Konsulentavdelningens rapporter, Landskap 61. Sveriges Lantbruksuniversitet. Alnarp. ISBN 91-576-0981-0.

Bergsjö, A, Nilsson, K, Reinius, M, Skärbäck, E, Sporrong, P-O. (1980): Vindkraften i landskapet, del 2, Visuella frågor i samband med storskalig vindkraftutbyggnad. Konsulentavdelningens rapporter, Landskap 55. Sveriges Lantbruksuniversitet. Alnarp. ISBN 91-576-0468-1.

Bergsjö, A, Moback, U. (1979): Parkrestaurering, planering och skötsel av en gammal och en ny park i Lund. Konsulentavdelningens rapporter, Landskap 51. Sveriges Lantbruksuniversitet. Alnarp. ISBN 91-576-0266-2.

 Book contributions

Bergsjö, A (2007): Sweden – In: (Routledge) European Landscape Architecture, Best Practice in Detailing. Second edition 2009. Oxon/New York. ISBN 978-0-415-30737-6.

Bergsjö, A (2008): Gestaltning med markbetong – In: (Svensk Markbetong, Svensk Byggtjänst) Stadens golv – gestaltning med marksten och plattor av betong. 73 – 91. Stockholm. ISBN 978-91-7333-260-6.

Bergsjö, A (1998): Laholmsslätten – In: (Statens Energimyndighet) Vindkraft i harmoni.      23 - 33. Malmö. ET 19:1998 maj 1998.

 

 


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-415433
Postadress:
Box 58
23053 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 4, Alnarp, Alnarp