CV-sida

Anna-Karin Widmark

Forskningsingenjör

Presentation

Mitt huvudintresse inom växtpatologi är bladmögelpatogenens Phytophthora infestans biologi. Detta innefattar populationsstruktur, spridning och överlevnad, samt samspel med växten.

Potatisbladmögel är en av de mest allvarliga växtsjukdomarna världen över. Kontroll av sjukdomen sker traditionellt med kemisk bekämpning. Detta gör att potatis är den gröda i Sverige där det används mest kemiska bekämpningsmedel. Därför är forskning om potatisbladmögel viktigt av ekonomiska såväl som miljömässiga skäl.

Doktorsavhandling

Widmark, A-K (2010). The late blight pathogen, Phytophthora infestans. Interaction with the potato plant and inoculum sources. Doctoral thesis No. 2010:2 Acta Universitatis Agriculturae Suecia. Kan laddas ned som en pdf-fil från Ultunabiblioteket här.


Kontaktinformation