CV-sida

Birger Hjelm

Birger Hjelm

Presentation

Inom min forskning arbetar jag med att utveckla statistiska modeller för skattning av volym, utbyte och biomassa för poppelträd och poppelplanteringar. Poppel har hög tillväxt och har på senare tid rönt stort intresse att odla med korta rotationsperioder på åkermark som bioenergiresurs.

Forskning

Avslutade projekt:

  • Poppel på åkermark – Modellstudier för volym- och biomassaskattningar vid olika skötselmetoder och effekten på stubbskottens tillväxt efter gödsling.
  • Studie av poppelstubbars biomassa och skottbildnings förmåga.
  • Utveckling av volym – och avsmalningsfunktioner för poppelträd på åkermark

Pågående projekt:

  • Utvärdering av gödslingseffekt på produktion av stubbskott i poppelbestånd
  • Pilotstudie av optimal omloppstid  samt produktionsdynamik under olika planteringsförband för poppelplanteringar 

Bakgrund

Jag är utbildad jägmästare och disputerade i januari 2015 med avhandlingen "Empirical Models for Estimating Volume and Biomass of Poplars on Farmland". Innan mina forskningsaktiviteter på SLU har jag arbetat i skogsnäringen och har flerårig yrkeserfarenhet av skogsskötsel och skoglig planläggning.

Publikationer i urval

Referee granskade artiklar I vetenskapliga tidskrifter:
Hjelm B, Mola B, Dimitiou I, Johansson T. Diameter–Height Models for Fast-growing Poplar Plantations on Agricultural Land in Sweden. BioEnergy Research. 2015;DOI10.1007/s12155-015-9628-8 .

Birger Hjelm. Stem taper equations for poplars growing on farmland in Sweden . Journal of Forestry Research (2013) 24(1): 15−22

Johansson, T.; Hjelm, B. Frequency of False Heartwood of Stems of Poplar Growing on Farmland in Sweden. Forests 2013, 4, 28-42.

Johansson, T.; Hjelm, B. The Sprouting Capacity of 8–21-Year-Old Poplars and Some Practical Implications. Forests 2012, 3, 528-545

Birger Hjelm & Tord Johansson (2012): Volume equations for poplars growing on farmland in Sweden, Scandinavian Journal of Forest Research, 27:6, 561-566

Johansson, T.; Hjelm, B. Stump and Root Biomass of Poplar Stands. Forests 2012, 3, 166-178.

Faktablad och rapporter/avhandlingar:

Per-Ove Persson; Lars Rytter; Tord Johansson; Birger Hjelm. Handbok för odlare av poppel och hybridasp. Jordbruksverket. OVR 355, 2015

Inst. för Växtproduktionsekologi, SLU, B.Hjelm.Empirical Models for Estimating Volume and Biomass of Poplars on Farmland. Doctoral Thesis No.2015:1

Inst. för Energi och Teknik & Inst. för Växtproduktionsekologi. Johansson, Tord; Hjelm, Birger. Gödsling runt poppelstubbar med stubbskott..Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU) ; 078, 2014

Missfärgning av veden I poppelstammar. (Hjelm, & Johansson). Fakta skog nr 3-2013

Tillvaratagande av hybridpoppelns stubbar och stubbskott – en tänkbar råvara för bioenergi-användning. (Hjelm, & Johansson). Fakta skog nr 5-2012

Hybridpoppelns biomassa- och volymproduktion – en framtida potential. (Hjelm, Karacic & Johansson) Fakta skog nr 31-2011.

Inst för Energi och Teknik, SLU, B.Hjelm. Taper and Volume Equations for Poplar Trees Growing on Farmland in Sweden. Licentiate Thesis/Report 029, 2011.


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Enheten för lövträdsodling
Telefon: 018-672313, 0762270058
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala