CV-sida

Birgitta Båth

Birgitta Båth

Presentation

Jag är ställföreträdande prefekt och medlem av institutionens ledningsråd och arbetsutskott.

Mitt forskningsområde är växtnäring med inriktning på kvävets omsättning och ekologisk odling.

Jag arbetar med undervisning som kursledare, studierektor och administratör.

Undervisning

Jag är studierektor för institutionens grundutbildning och har ansvar för kursen Växtproduktion som ges på grundutbildningsnivå.

Jag är också ansvarig för kursadministrationen inklusive administrativa system (Ladok, SLU-kurs, Slunik, Nya)

Forskning

För närvarande arbetar jag med ett Formas finansierat projekt, Fertilization strategies in organic tomato production,  där jag undersöker möjligheten att styra kväveomsättningen och öka tillgängligheten av växttillgängligt kväve och fosfor.

Institutionen har ansvar för fem långliggande odlingssystemförsök som jag administrerar. http://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/ovriga-enheter/langliggande-forsok/

Bakgrund

Efter min hortonomexamen 1982 arbetade jag som lärare på Naturbruksgymasium samt som rådgivare och projektledare på Hushållningssällskapet. Jag kom till SLU 1995 och år 2000 disputerade jag med avhandlingen ”Matching the availability of N mineralised from green-manure crops with the N-demand of field vegetables".

Jag har efter disputationen fortsatt att arbeta med växtnäringsstyrning i ekologisk grönsaksodling på friland och i växthus. 

Handledning

Jag handleder självständiga arbeten på kandidat och mastersnivå liksom doktorandarbeten.


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: 018-672310
Arbetsbeskrivning: Användning av organiska gödselmedel vid odling av frilandsgrönsaker. Speciell inriktning på gröngödsling och ekologisk odling. Studierektor för grundutbildningen.
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala