CV-sida

Camilla Eriksson

Camilla Eriksson
Jag är tjänstledig för arbete på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut där jag nås på camilla.eriksson@foi.se resp 08-555 037 70. Jag arbetar även på Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, där nås jag på camilla.eriksson@gender.uu.se.

Presentation

Mina forskningsintressen rör hur jordbrukspolitik genomförs lokalt, samt hur lantbrukets och lantbrukares roll förändras i samspel med samhälleliga förändringar. Jag är särskilt intresserad av hur jordbrukspolitiska reformer såväl som moraliska frågor kring mat och djurhållning ställer krav på ett förändrat lantbruk, samt hur lantbrukare förhåller sig till omvärldens förväntningar.

Undervisning

Jag handleder studenter samt har tidigare undervisat inom agronomprogrammet med inriktning mot landsbygdsutveckling där jag har varit kursansvarig för kursen Globalisering, 7,5 hp (2009-2010), samt för Introduktionskursen, 10 hp (2013-2014) och jag har föreläst på ett antal av programmets övriga kurser. Jag har även ett intresse för universitetspedagogik och har bland annat tagit fram ett kompendium med förslag på övningar för att träna studenter i akademiskt skrivande (se publikationer i urval, populärvetenskap). Jag har tidigare arbetat som adjunkt på Stockholms universitet, se bakgrund.

Forskning

Inom min tjänst på Uppsala universitet arbetar jag med två olika projekt, båda med anslag från Formas.

Förändrade djurkroppar: avelsstrategier som svar på miljömässiga, ekonomiska och sociala förändringar. Projektledare: Jacob Bull, centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Projekttid: 2015-2018.

Det svenska jordbrukets framtid: agrar omvandling och hushållsstrategier. Projektledare: Flora Hajdu, Inst. för stad och land, SLU. Projekttid: 2016-2019.

 

AVSLUTADE PROJEKT

Kan vi producera mat i händelse av kris? Sårbarhet och resiliens på gårdsnivå i svenskt lantbruk

Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB samt plattformen Framtidens lantbruk, SLU. Projekttid augusti 2015 – april 2018. 

Detta projekt om jordbrukets sårbarheter för allvarliga samhällsstörningar finansierades av ett postdoktoralt stöd från MSB. För mer information samt publikationer från projektet se projekthemsidan.


Det svenska lantbrukets omvandling 1990-2040
Finansiär: Framtidens lantbruk, SLU. Projekttid: augusti 2013 – juli 2015.
Den tidsperiod som undersöktes är en period då flera stora jordbrukspolitiska beslut har omvandlat villkoren för det svenska lantbruket; först i och med en avreglering av lantbruket 1991, senare genom EU-medlemskap från 1995 och framåt samt den serie förändringar EU-politiken har genomgått med allt större fokus på natur- och kulturvård vid sidan av stöd till jordbruksproduktion. I projektet undersökte vi vilka effekter de jordbrukspolitiska reformerna haft på lantbruk i Uppsala län, genom dels en kvantitativ studie av markanvändningsförändringar samt gårdars storlek i Jordbruksverkets blockdatabas som utfördes av Anders Wästfelt på agrarhistoriska avdelningen, dels en kvalitativ intervjuundersökning med fokus på lantbrukares attityder och markanvändningsstrategier sedan 1990 som jag utförde.

Bakgrund

2013 - fil.dr. i landsbygdstuveckling, SLU

2007 - fil.mag. i geografi med statvetenskap som biämne, Stockholms universitet

Jag disputerade i maj 2013 på en avhandling med titeln Fäboden som politiskt rum: att vara fäbodbrukare i den gemensamma jordbrukspolitiken. Avhandlingen fokuserade på hur natur- och kulturvärden har bäddats in i EU:s jordbrukspolitik och hur nya stödformer har förhandlats lokalt med det svenska fäbodbruket som exempel på en småskalig lantbruksform.

Jag har tidigare arbetat som universitetsadjunkt i geografi på Institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet där jag bland annat undervisade och ansvarade för kurser på geografiprogrammet samt fristående kurser om lantbrukets omvandling och försörjningsstrategier i postsovjetiska Centralasien.

Handledning

Jag handleder regelbundet studenter som skriver kandidat- eller masteruppsatser inom landsbygdsutveckling, geografi eller närliggande ämnen. Om du är intresserad av frågor som ligger nära min forskningsprofil och vill skriva uppsats inom ramen för något av mina pågående projekt är du välkommen att kontakta mig.

Publikationer i urval

VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER

Eriksson C., K. Fischer & E. Ulfbecker 2019. Technovisions for food security as Sweden restores its civil defence. Accepterad för publicering i Science, Technology and Society i kommande specialnumret Science, Technology and Food Security.

Grubbström A., C. Eriksson 2018. Retired farmers and new land users–how relations to land and people influence farmers' land transfer decisions. Accepted, forthcoming in Sociologia Ruralis. DOI:10.1111/soru.12209 

Eriksson C., J. Bull 2017. Place-making with goats and microbes: The more-than-human geographies of local cheese in Jämtland, Sweden. Journal of Rural Studies, vol 50: 209-217.

Eriksson C. 2016. Jordbrukspolitiken: Från överproduktion till bristande självförsörjning. I: M. Öhlén & D. Silander (red.) Svensk politik och EU: Hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU, sid. 59-78. Stockholm: Santerus.

Fischer K., Eriksson C. 2016. Social science studies on European and African agriculture compared: Bringing together different strands of academic debate on GM crops. Sustainability, no 8 (865).

Eriksson C. 2013. Fäboden som politiskt rum: att vara fäbodbrukare i den gemensamma jordbrukspolitiken. Doktorsavhandling nr 2013:25. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Eriksson C. 2011. What is traditional pastoral farming? The politics of heritage and ‘real values’ in Swedish summer farms (fäbodbruk). Pastoralism: Research, policy and practice, Vol 1:25, 18pp. doi: 10.1186/2041-7136-1-25

POPULÄRVETENSKAP

Eriksson C. 2018. Livsmedelsberedskap för en ny tid. SLU Future Food Policy Brief juni 2018. Uppsala: SLU.

Eriksson C. 2018. Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv: Sårbarheter och lösningar för ökad resiliens. MSB 1223. Stockholm: MSB. 

Eriksson C, Sollén Norrlin S & Heed J. 2016. Hur skulle Sveriges lantbruk drabbas vid en avspärrning? Uppsala: Framtidens lantbruk, SLU.

Eriksson C. 2016. Finns det någon mat om det blir krig? Officerstidningen nr 4/2016, sid. 25-27.

Eriksson C. 2016. Att lära ut akademiskt skrivande: En handledning med exempel på övningar. Urban and rural reports, 2016:1. 23 sid.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: 018-672568
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala