CV-sida

Christine Haaland

Christine Haaland
Forskare och lärare, ekolog

Presentation

Anställd som forskare vid institutionen och docent

Jag är intresserad i frågor kring biologisk mångfald, naturvård, landskapsekologi och planering av grönstruktur i rurala, peri-urbana och urbana landskap. En aspekt som särskild intresserar mig är utveckling av multifunktionell grön infrastruktur (med fokus på biologisk mångfald, rekreation, estetik & kulturarv).

Undervisning

Jag är examinator för kursen ”Biologiska system i landskapet” (mer info här) för landskapsarkitekter i årskurs 1. Dessutom medverkar jag i flera andra kurser på grund- och avancerat nivå kring ämnen som hållbarhet, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och landskapsekologi.

Forskning

I min forskning intresserar jag mig för frågor kring biologisk mångfald, speciellt för dagfjärilar. Landskapsekologiska frågeställningar har intresserad mig länge: hur påverkar landkapsstruktur och habitatkvalitet förekomst av arter och hur rör sig arter mellan biotoper? I forskningsprojekt kring landskapets multifunktionalitet har jag arbetat tillsammans med landskapsarkitekter och ekologer med målet att hitta multifunktionella lösningar som kan gynna biologisk mångfald, rekreation, och estetiska värden.

 

 

Miljöanalys

Ledamot i nämnden för fortlöpande miljöanalys vid LTV fakulteten (Foman-LTV), SLU.

Samverkan

Samverkansprojekt på gång: Grön infrastrukturplanering i Skåne – i vilken utsträckning implementeras planer? (Movium partnerskap)

Handledning

Funderar du på att skriva ditt examens- eller masterarbetet kring ämnen biologisk mångfald, pollinatörer (till exempel i urbana miljö), urbana ekosystemtjänster, grönstruktur, stadens förtätning, naturvård eller landskapsekologi? Ta gärna kontakt med mig – jag handleder gärna arbeten inom dessa och andra ämnen.

 

Publikationer i urval

Haaland, C. (2023) Bumblebees and butterflies in green structure elements in Malmö, Sweden. Urban ecosystems. https://doi.org/10.1007/s11252-023-01400-5

Haaland C., Stålhammar S., Niss J. (redaktörer) Andersson E., Gunnarsson B., Hedblom M., Johansson F., Persson A. (2023) Funktionell grön infrastruktur för biologisk mångfald i urbana miljöer och tätortsmiljöer - Rapport från seminarium 26 oktober 2022. Länsstyrelserna 2023:03 Rapport

León-Cortés, J.L., Haaland, C., Pryke, J.S., Maes, D. (2023) Special issue on insect conservation in biodiversity hotspots. Journal of Insect Conservation 27, 1–2 (Editorial notes)

Thorpert P, Rayner J, Haaland C, Englund J-E and Fransson A-M (2022) Exploring the Integration Between Colour Theory and Biodiversity Values in the Design of Living Walls.
Front. Ecol. Evol. 10:804118.

Haaland, C. (2018) Insekter på gröna tak - Ett experiment med time lapse kameror. Rapport Movium Partnerskap. 29pp. 

Haaland, C. (2017) Fjärilar och humlor i grönstrukturer i Malmö – En utvärdering inom Vinnova projektet BiodiverCity (fas 3). Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Rapport 2017:7

Haaland, C. (2017) How to preserve a butterfly species within an urbanising settlement and its surroundings: a study of the scarce copper (Lycaena virgaureae L.) in southern Sweden. Journal of Insect Conservation 21, 917–927

Haaland, C. & Konijnendijk van den Bosch, C. (2015) Challenges and strategies for urban green-space planning in cities undergoing densification: a review. Urban Forestry & Urban Greening 14, 760-771

Haaland, C. (2015) Abundances and movement of the Scarce Copper Butterfly (Lycaena virgaureae L.) on future building sites at a settlement fringe in southern Sweden. Journal of Insect Conservation 19, 255-264

Haaland, C., Fry, G. & Peterson, A. (2011) Designing farmland for multifunctionality, Landscape Research 36 (1), 41-62

Haaland, C., Naisbit, R,E. & Bersier, L.-F. (2011) Sown wildflower strips for insect conservation – a review, Insect Conservation and Diversity 4 (1), 60-80

Haaland, C. & Gyllin, M. (2010) Butterflies and bumblebees in greenways and sown wildflower strips in southern Sweden, Journal of Insect Conservation 14, 125-132

Schneider, C. (2003) The influence of spatial scale on quantifying insect dispersal: an analysis of butterfly data, Ecological Entomology 28, 252-256

 

Länkar

ResearchGate: Christine Haaland

Google Scholar: Christine Haaland


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415481
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp