CV-sida

Christine Haaland

Christine Haaland
Forskare och lärare, ekolog, avdelningschef för enheten landskapsplanering

Presentation

Anställd som forskare vid institutionen 

Avdelningschef för enheten Landskapsplanering

Jag är intresserad i frågor kring biologisk mångfald, naturvård, landskapsekologi och planering av grönstruktur i rurala, peri-urbana och urbana landskap. En aspekt som särskild intresserar mig är utveckling av multifunktionell grön infrastruktur (med fokus på biologisk mångfald, rekreation, estetik & kulturarv).

Undervisning

Jag är examinator för kursen ”Biologiska system i landskapet” (mer info här) för landskapsarkitekter i årskurs 1. Dessutom medverkar jag i flera andra kurser på grund- och avancerat nivå kring ämnen som hållbarhet, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och landskapsekologi.

Forskning

I min forskning intresserar jag mig för frågor kring biologisk mångfald, speciellt för dagfjärilar. Landskapsekologiska frågeställningar har intresserad mig länge: hur påverkar landkapsstruktur och habitatkvalitet förekomst av arter och hur rör sig arter mellan biotoper? I forskningsprojekt kring landskapets multifunktionalitet har jag arbetat tillsammans med landskapsarkitekter och ekologer med målet att hitta multifunktionella lösningar som kan gynna biologisk mångfald, rekreation, och estetiska värden.

Pågående forskningsprojekt (deltagare): VivaPlan

Senast avslutade forskningsprojekt (deltagare): BiodiverCity

 

Handledning

Funderar du på att skriva ditt examens- eller masterarbetet kring ämnen biologisk mångfald (till exempel i urbana miljö), urbana ekosystemtjänster, grönstruktur, stadens förtätning, naturvård eller landskapsekologi? Ta gärna kontakt med mig – jag handleder gärna arbeten inom dessa och andra ämnen.

 

Publikationer i urval

Haaland, C. (2017) How to preserve a butterfly species within an urbanising settlement and its surroundings: a study of the scarce copper (Lycaena virgaureae L.) in southern Sweden. Journal of Insect Conservation 21, 917–927

Haaland, C. & Konijnendijk van den Bosch, C. (2015) Challenges and strategies for urban green-space planning in cities undergoing densification: a review. Urban Forestry & Urban Greening 14, 760-771

Haaland, C. (2015) Abundances and movement of the Scarce Copper Butterfly (Lycaena virgaureae L.) on future building sites at a settlement fringe in southern Sweden. Journal of Insect Conservation 19, 255-264

Haaland, C., Fry, G. & Peterson, A. (2011) Designing farmland for multifunctionality, Landscape Research 36 (1), 41-62

Haaland, C., Naisbit, R,E. & Bersier, L.-F. (2011) Sown wildflower strips for insect conservation – a review, Insect Conservation and Diversity 4 (1), 60-80

Haaland, C. & Gyllin, M. (2010) Butterflies and bumblebees in greenways and sown wildflower strips in southern Sweden, Journal of Insect Conservation 14, 125-132

Schneider, C. (2003) The influence of spatial scale on quantifying insect dispersal: an analysis of butterfly data, Ecological Entomology 28, 252-256

 

Länkar

ResearchGate: Christine Haaland


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415481
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp