CV-sida

Christine Jakobsson

Christine Jakobsson
Arbetsbeskrivning Fundraising Att i samarbete med styrgruppen leda och utföra fundraisingarbetet vid VH-fakulteten och att ta hänsyn till hela SLU i detta arbete. I detta ingår att ta hand om möjliga donationer likväl som att identifiera möjliga donatorer. Att ta fram information om donatorer i form av prospect research. Att utarbeta strategier för att lära känna donatorerna och att få dem intresserade av VH:s verksamhet och även av specifika projekt. Att ta fram förslag på lämpliga projekt (paketering) tillsammans med forskarna för donationer. Att få in stora belopp som donationer för att finansiera VH:s forskning. Att ta hand om alla donatorer även efter de har gett sin gåva. Donatorerna kan vara föreningar, stiftelser, privat personer eller företag. Att organisera studiebesök, seminarier m m riktade mot blivande eller befintliga donatorer. Att se till att donatorer får inbjudningar till SLU:s högtider och att ta hand om dem i samband med dessa. Att stödja ledningskansliet/övriga fakulteterna i arbetet med fundraising inom SLU. T ex att ordna så att GDPR blir tillämpad på ett korrekt sätt i fundraising arbetet inom SLU. Samordna övriga fakulteter i fundraising arbetet. Vice-rektor för samverkan/LR/Rektor I detta ingår att få ut strategisk information om VH:s forskning så att SLU blir känt i media för dessa områden. Att få ut information om donationer i form av pressmeddelanden om donatorn går med på detta. Att hålla websidorna ”Stöd SLU” uppdaterade. Att ta fram attraktiva broschyrer om relevanta områden för stöd för VH. Är sekreterare i Insamlingsstiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond. I detta ingår att planera och utföra verksamheten inom stiftelsen, skriva dagordning, kallelser, protokoll samt rapporter. EU-team/EU Att leda VH-fakultetens EU-team genom att hålla regelbundna möten med institutionsrepresentanterna. Dessa möten ska innehålla relevant information om utlysningar och kommande utlysningar och gärna vara proaktiva för att kunna påverka kommande utlysningar. Information från SLU Grants Office och SET ska spridas ut till institutionerna på detta sätt. Följ utlysningar och information från EU om finansierings möjligheterna som är relevanta för fakulteten. Delta i SLU EU team/SET. Följ arbetet i ATF(Animal Task Force) samt i Formas referensgrupp SC2. Vara verksam i lobbyingarbetet gentemot Bryssel.

Presentation

 

Utbildning: Agronomexamen (Mark/växt) 1979, M.Sc. Agric. SLU

 Arbete:

Samverkanskoordinator/Projektledare, VH-fakulteten, SLU, 2011 -

 The Baltic University Programme, Uppsala University, Director 1st July 2007- and Vice Director 1st May 2004 –30 June 2007

Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, JTI, International Research Director 1st December 2001 – 30 April 2004

Baltic 21 Secretariat / Council of the Baltic Sea States / Ministry of Environment, Secretary General February 1999 – 31st October 2001

Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering/JTI, Senior Research Manager September 1997- 21st February 1999
 
SLU, Senior Research Manager, June – 30 November 1997

Jordbruksverket, Lantbrukskonsulent 1987 –Oct. 1998

SLU, Forskningsassistant, 1979 – 1986

 

 

Forskning

Effekter av luftföroreningar på lantbruksväxter, 1979-1986

 


Kontaktinformation

Extern resurs vid Ledningskansliet; Ledningskansliet, sekretariat
Telefon: +4618671682
Postadress:
Ledningskansliet, sekretariat, BOX 7070
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala