CV-sida

Cristina Prytz

Cristina Prytz
Historiker som undervisar på kurser i agrarhistoria och landskapsarkitekturens historia vid SLU. Forskar om jordägande, arbete och idéer om boende under tidigmodern tid. Nu arbetar jag även med projektet Människor i brytningstid: en svensk by under den agrara och industriella revolutionen.

Presentation

Som historiker började mitt yrkesverksamma liv med disputationen vid Historiska institutionen, Uppsala universitet år 2013 med avhandlingen "Familjen i kronans tjänst: donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal". Boken handlar om 1600-talets kungliga donationer av jord och om mottagarnas möjligheter att styra över egendomen under reduktionen på 1680-talet (kronan tog tillbaka mark som tidigare givits bort under specifika villkor).

Efter disputationen har jag forskat vidare med frågor kring jordägande, egendomslösas och ensamståendes arbete och levnadsvillkor under tidigmodern tid och nu senast elitens idéer om boende och bekvämlighet under 1700-talet i Sverige och England. Jag tillämpar gärna ett genusperspektiv och är intresserad av emotionell historia. Innan jag kom till SLU hösten 2018 arbetade jag vid Manchester Metropolitan University på ett EU-finansierat (Marie Skłodowska-Curie) forskningsprojekt. Innan jag disputerade arbetade jag för hembygdsrörelsen i Södermanland och under ett decennium för Nordiska museet på Julita Gård.

Undervisning

Nu undervisar jag på kurser i agrarhistoria, trädgårdshistoria och landskapsarkitekturens historia. Det är fantastiskt roligt att få planera och undervisa på kurser som spänner över rum och tid! Jag undervisar även gärna med det vetenskapliga arbetets process och byggstenar, d.v.s. metod, teori och uppsatskurser.

Publikationer i urval

Prytz, C. ”The improved tiled stove: Sweden’s contribution to defining comfort?” in J. Stobart (ed.) Comforts of Home in Western Europe: 1700-1900,  (Bloomsbury, 2020).  p. 93-98. DOI:10.5040/9781350092983.0013

Stobart, J. & C. Prytz ”Comfort in English and Swedish country houses, c.1760-1820”, Social History, (2018)

Prytz, C. "'Ämne till en roman': Familjen Palbitzkis värld" i U. Lange & G. Ulväng (red), Julita gård: Människor och landskap under tusen år (Nordiska museet, 2019)

Prytz, C. ‘Life-cycle servant and servant for life: work and prospects in rural Sweden c. 1670–1730’, in Jane Whittle (ed.) Servants in Rural Europe, 1400-1900. (Boydell & Brewer; 2017).

Östholm, H. & Prytz, C. ‘Less than ideal: Making a living before and outside marriage’, in M. Ågren, (ed.) Making a living, making a difference: gender and work in early modern society (Oxford University Press; 2017).

Prytz, C. Familjen i kronans tjänst: Donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal, (Acta Universitatis Upsaliensis, 2013)


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Telefon: +4618671790, +4670366697
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala