CV-sida

Elin Ångman

Elin Ångman
Jag arbetar som forskare och lärare på avdelningen för Miljökommunikation. Jag är programstudierektor för de engelskspråkiga masterprogrammen Environmental Communication and Management och Sustainable Development. Mina forskningsintressen rör sig kring konflikt och samverkan vid naturresurshantering.

Undervisning

Jag är programstudierektor för masterprogrammet Environmental Communication and Management och undervisar på programmet. Jag är också studierektor för Sustainable Development som SLU har tillsammans med Uppsala universitet.  Till programmen kommer studenter från hela världen med ett brinnande intresser för hållbarhetsfrågor. Som studierektor arbetar jag med att ständigt förbättra programmen och höja kvalitén på utbildningen. Jag är intresserad av vetenskapligt skrivande och av att utveckla progression av kunskap genom flera kurser.

De kurser jag har haft eller har ansvar för är Communicative Skills and Facilitation, Introduction to Environmental Communication, Communicative Theories och Communicative Strategy.

Forskning

Jag är intresserad av hur människor möts, samtalar och tar beslut om frågor rörande våra naturresurser och vår gemensamma framtid. Jag är intresserad av vad som gör att konflikt skapas och upprätthålls, hur samverkan och lärande fungerar och hur dessa processer påverkar beslutsfattandet. Jag tror att vår syn på känslor och känslomässiga uttryck i beslutsprocesser är en viktig och försummad del av forskning kring miljöfrågor.

Jag arbetar i flera sammanhang, ofta kopplat till skogliga kontexter. Min avhandling handlade om konflikter vid avverkning av skog. Jag arbetar just nu i ett projekt (VALKMAN) med beslutsstöd för skogsägare och i ett annat projekt (LUIS) som undersöker upplevelser av landsksapsförändring efter den stora skogsbranden i Västmanland år 2014. Jag arbetar också i ett projekt (PAKI) som undersöker förutsättningar kring kommunikation och planering av kommunikation i naturvägledning i samarbete med Centrum för naturvägledning (CNV).

Bakgrund

Jag har en naturvetenskaplig bakgrund och skrev mitt mastersarbete om våtmarker. Jag har en doktorsexamen från 2012 i miljökommunikation och kombinationen av en naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig utbildning ger mig en större förståelse för hur frågor kring naturresurshantering kan förstås från olika perspektiv.

Publikationer i urval

Knez, I., Butler, A., Sang, Å. O., Ångman, E., Sarlöv-Herlin, I., & Åkerskog, A. 2018. Before and after a natural disaster: Disruption in emotion component of place-identity and wellbeing. Journal of Environmental Psychology, 55, 11-17.

Siachiyako, C., von Essen, E. & Ångman, E. 2017. An exit from the garbage city: Resistance and “chikonko” in zambian waste management. Journal of Resistance Studies, 1 (3) pp. 62-98.

Butler, A., Sarlöv-Herlin, I., Knez, I., Ångman, E., Ode Sang, Å., & Åkerskog, A. 2017. Landscape identity, before and after a forest fire. Landscape Research, 1-12.

Ångman, E., Buijs, A. E., Arts, I., Bergeå, H. L., & Verschoor, G. 2016. Communicating emotions in conflicts over natural resource management in the Netherlands and Sweden. In: Environmental Communication and Community: Constructive and Destructive Dynamics of Social Transformation, eds Peterson, T., Bergeå, H., Feldpausch-Parker, A & Raitio, K. Routledge..

Ångman, E. 2013. Was this just for show? Discursive Closure and Opening in a Public Participatory Process. Environmental Communication, 7(3), 409-426.

Ångman, E. 2012. Feelings and Fellings. Exploring the Process of Communication in Forest Management Conflicts. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Doctoral thesis no.2012:12. Faculty of natural resources and Agricultural Sciences. Swedish university of Agricultural Sciences.

Ångman, E., Hallgren, L. & Nordström E.-M. 2011. Managing Impressions and Forests: The Importance of Social Interaction in the Co-creation of a Natural Resource Conflict. Society and Natural Resources, 24(12), 1335-1344.

Bergeå, H., Hallgren, L., Westberg, L., och E. Ångman .2013. Dialogprocessen om allemansrätten Underlag för utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens. Rapporter - institutionen för stad och land 2/2013.

Ångman, Elin and Nordström, Eva- Maria. 2010. Skogskonflikter i Sverige: en undersökande studie. Arbetsrapport 287. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik.

Eriksson, Ljusk Ola and Hallgren, Lars and Nordström, Eva- Maria and Ångman, Elin and Öhman , Karin. 2010. Krav på beslutsstöd för deltagande och konflikthantering vid skoglig planering. Arbetsrapport 288. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: 018-671747
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala