CV-sida

Elin Slätmo

Presentation

Jag arbetar som forskare på avdelningen för Landsbygdsutveckling.

Mitt övergripande forskningsintresse är långsiktigt hållbar resursanvändning från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Genom kvalitativa forskningsansatser är min ambition att fortsatt utveckla kunskap om relationerna mellan människan och miljön gällande normer, paradoxer, praktiker och makt.

Det här tar sig i uttryck framförallt i form av studier av jordbruk och markanvändning i Sverige och Globala Nord. Men jag är också involverad i forskning i Globala Syd.

Undervisning

Jag har handlett kandidatuppsatser inom ämnena kulturgeografi, geografi och landsbygdsutveckling.

Min undervisning rör framförallt teoretisk och tillämpad kunskap om hållbar utveckling, förvaltning av jordbruk och jordbruksmark, samt möjligheter och utmaningar med fysisk planering som styrmedel.

Forskning

Ongoing projects

Conflicts and synergies in peri-rural areas

In rural Sweden, several land uses with different logics are often in conflict over the limited space, such as agriculture and forestry, nature conservation, and outdoor recreation. More knowledge on how to better understand and solve these conflicting land uses are called for. With a focus on agriculture and outdoor recreation in peri-rural areas, the aim of this project is therefore to investigate and analyse the current management of these lands. The project is funded by Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, and performed in collaboration with Charlotta Råsmark and Emma Butler, White-architects. Projekthemsida

Gender and rural entrepreneurship in Sub-Saharan Africa: identifying the frontier for aquaculture research

Globally women play an important role in the provisioning of food and particularly at the household level in resource poor settings. However, women do not always have the control of the resources, make the key decisions about food, food policy or food value chains. Through a literature review and deep dive case studies in Tanzania and Nigeria this project investigate the perspectives on and roles for women in current aquaculture initiatives. We also explore the effects that current aquaculture initiatives have for rural development and women. The project is funded by AgriFoSe2030 - Agriculture for Food Security, and performed in collaboration with Linley Chiwona-Karltun (project leader) and Kyla Krogseng (both at division of rural development), Johan Gaddefors (department of economics, SLU).

What is sustainable agriculture?

This project concerns issues around sustainable agriculture and land use in the Scandinavian context.  The project explores different approaches, methods and tools used to discuss and evaluate the sustainability of agriculture. Through interviews with various actors related to Swedish agriculture and analysis of national and international tools of governance we analyse underlying assumptions and power relations that affect the design and implementation of measures towards agricultural sustainability. The project is funded by SLU’s Future Agriculture platform (Framtidens Lantbruk), and is performed in collaboration with Klara Fischer (also at division of rural development) and Elin Röös (project leader, division of agricultural engineering, SLU).

Samverkan

2015-2016 Inom ramen för forskningsplattformen Framtidens Lantbruk har jag varit involverad i ett projekt om framtidensberättelser för det svenska lantbruket. Syftet med detta projekt har varit att genom en interaktiv scenarioprocess skriva fram olika berättelser och därigenom skapa diskussion om vilken framtid som är önskvärd. Arbetet har bland annat resulterat i en rapport (läs rapport) och genom teaterspel har vi verkat för diskussioner om lantbrukets framtid vid Borgeby, Almedalen och Elmia (artikel från Elmia) under 2016.

2014-2015 På uppdrag från Kollektivtrafiksekretariatet i Västra Götalandsregionen arbetade jag med projektet ”Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland”.  Det resulterade bland annat i en rapport om kollektivtrafikens betydelse för mindre orter i Sverige  Läs rapport

2013 Som en del av forskningsprojektet “Land use changes in urban pressure areas – threats to food production and landscape qualities” (Norges forskningsråd 2009-2012) arbetade jag med förvaltning av jordbruksmark i Sandnes och Sarpsborgs kommuner. I projektet undersöktes hur den tätortsnära jordbruksmarken förvaltas. Detta arbete resulterade bland annat i workshops med tjänstepersoner och forskare samt rapporten: Slätmo, E. & Stenseke, M. (2013). Offentlig förvaltnings hantering av jordbruksmark och landskapskvaliteter i tätortsnära områden. En studie av beslutsunderlag och processer i Sandnes och Sarpsborg kommuner. (Working Papers in Human Geography 2013:2). Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

2011 På uppdrag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien - KSLA arbetade jag med ett projekt om hållbar förvaltning av jordbruksmark vilket resulterade i rapporten "Jorden vi ärvde. Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv." Läs rapport

Bakgrund

2009 - 2015 Forskare på avdelningen för Kulturgeografi, Institutionen för Ekonomi och Samhälle, Göteborgs universitet. Till avdelningens hemsida

2013 Gästforskare vid The Australian Centre for Cultural Environmental Research (AUSCCER) Wollongong University, Australien Läs blogpost om min vistelse vid AUSCCER

Utbildning

2014 Filosofie Doktorsexamen i Kulturgeografi, Göteborgs universitet.

I mitt doktorandprojekt (2010-2014) undersökte jag vilka (interna och externa) drivkrafter som påverkar jordbruksmarkens användning i Sverige och Norge. De interna drivkrafterna är jordbrukarnas motiv och intentioner med sitt jordbruk och de externa drivkrafterna är strukturerande faktorer som möjliggör och begränsar fortsatt brukande. Jag analyserade också den offentliga förvaltningens förutsättningar för att påverka jordbruket, framförallt med fokus på jordburkspolitik och fysisk planering. 

2009  Magisterexamen i Kulturgeografi, Göteborgs universitet.

2009 Magisterexamen i Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Göteborgs universitet.

Publikationer i urval

Peer reviewed publications

Slätmo, E., Fischer, K. and Röös, E. (2017). The Framing of Sustainability in Sustainability Assessment Frameworks for Agriculture. Sociologia Ruralis, 57(3), p. 378-395. DOI: 10.1111/soru.12156

Slätmo, E. (2016). Challenges in Agricultural Land Management – A Scandinavian perspective on Contextual Variations and Farmers’ Room to Manoeuvre. In Head, L., Saltzman, K., Setten, G. & Stenseke, M. (Eds.), Nature, Temporality and Environmental Management: Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes. (ISBN: 978-1-47-246465-1). Routledge, Abingdon, Oxon, p. 169-185. Beställ boken

Slätmo, E. (2014). Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge. Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner. Avhandlingar. Serie B, nr 125, Göteborg. ISBN 91-86472-73-9  Läs avhandlingen

Beilin, R., Lindborg, R., Stenseke, M., Pereira, H.M., Llausàs, A., Slätmo, E., Cerqueira, Y., Navarro, L., Rodrigues, P., Reichelt, N., Munro, N., & Queiroz, C. (2014). Analysing how drivers of agricultural land abandonment affect biodiversity and cultural landscapes using case studies from Scandinavia, Iberia and Oceania. Land Use Policy, 36(0), 60-72.

Stenseke, M., Lindborg, R., Dahlberg, A. & Slätmo, E. (2012). System or arena? Conceptual concerns around the analysis of landscape dynamics. I  Bieling, C. & Plieninger, T. (Red.), Resilience and the cultural landscape: Understanding and managing change in human-shaped environments. Cambridge University Press, Cambridge, p. 80-94.

 

Scientific reports (in Swedish)

Slätmo, E., Fischer, K. och Röös, E. (2017) Vad är ett hållbart jordbruk? Analys av tre ramverk för hållbarhetsbedömning. SLU, Framtidens lantbruk - djur, växter och markanvändning.  Läs rapporten

Andersson, L., Bengtsson, J., Dahlén, L., Ekelund Axelsson, L., Eriksson, C., Fedrowitz, K., Fischer, K., Friberg, H., Hallin, S., Hunter, E., Jansson, T., Johnsson, P., Mobjörk, M., Oskarsson, D., Patel, M., Rydhmer, L., Räty, R., Röös, E., Slätmo, E., Stenström, M., Sundberg, C., Svensson, C., Westholm, E., Wikman Svahn, P. (2016). Framtidsberättelser från lantbruket år 2030. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet.  Läs rapporten

Slätmo, E. (2015). Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland. Kunskapssammanställning och forskningsbehov. (Working Papers in Human Geography 2015:3). Avdelningen för Kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Läs rapporten

Slätmo, E. & Stenseke, M. (2013). Offentlig förvaltnings hantering av jordbruksmark och landskapskvaliteter i tätortsnära områden. En studie av beslutsunderlag och processer i Sandnes och Sarpsborg kommuner. (Working Papers in Human Geography 2013:2). Läs rapporten

Arnoldussen, A., Eiter, S., Slätmo, E., Stenseke, M. & Hofmeister, F. (2013). Arealbruksendringer i tettstedsnære områder - en pilotstudie på effekten av drivkrefter og jordkvalitet i Sandnes og Sarpsborg. Bioforsk Fokus 8(2), s. 67-69.

Slätmo, E. (2012). Hur starkt är jordvern i tätortsnära områden? En studie av drivkrafter och prioriteringar i arealanvändningen i Sandnes kommun 1995-2007. (Occasional papers 2012:5). Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Slätmo, E., Edling, P., Norderhaug, A. & Stenseke, M. (2012). Jorden vi ärvde. Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, Stockholm, (Nr. 6, Årgång 151).

Slätmo, E. (2011) Driving forces of rural land use change. A review and discussion of the concept ’driving forces’ in landscape research (Occasional papers 2011:5). Department of Human and Economic Geography, School of business, economics and law, University of Gothenburg.

 A selection of conference contributions

Slätmo, E. (2017). Preservation of agricultural land as an issue of societal importance in Sweden. Paper presented in WGE6 Political ecologies of nature conservation. At Nordic Geographer's Meeting 2017 in Stockholm, June 18th-21st. 

Slätmo, E. , Fedrowitz,K., Andersson L.  & Johansson, P. (2016).  Berättelser från framtidens lantbruk år 2030. Session: Miljö och Klimat. Framtidsforum,  Elmia Lantbruk, Jönköping, 18-19 okt 2016.

Slätmo, E. (2016) Beyond dualistic thinking: Crisis and Opportunities in Nordic Rural Areas? Paper presented in Working group 28: ‘Crises of Nordic Rural Research: Where are we going’. At the Nordic ruralities conference, University of Akureyri, Iceland. May 22-24, 2016.  Arranging the WG with Seema Arora-Jonsson, SLU.

Slätmo, E. (2015). Dynamics of agricultural land use change –perspectives from two cases in Scandinavia. Paper presented at NESS – Nordic Environmental Social Science Conference. Trondheim, Norway, 9-11 June.

Slätmo, E.,Fischer, K. & Röös, E. (2015). The framing of sustainability in the assessment of sustainable farming practices. Paper presented at XXVI ESRS – European Society for Rural Sociology Congress. Aberdeen, Scotland, 18-21 August 2015.

Slätmo, E. (2014). Understanding the situation for extensive agriculture in Sweden today – the importance of a landscape perspective. Paper presented at PECSRL - The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, 26th Session, 2014. Göteborg & Mariestad, Sweden, 8–12 September.

Slätmo, E. (2013). Driving forces for agricultural land use change - perspectives from Scandinavia. Presentation in the seminar series at The Australian Centre for Cultural Environmental Research (AUSCCER), University of Wollongong, Australia.

 Slätmo, E. (2013). Dualistic thinking and agricultural land. Paper presented at NGM - The 5th Nordic Geographers Meeting. Session Rural-urban linkages: beyond the rural-urban dichotomy. 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland.

Slätmo, E. (2012). Change and management in peri-urban landscapes. Paper presented at IGC - 32nd International Geographical Congress, 26-30 August 2012 Cologne.

Slätmo, E. (2011). Driving Forces to Changed Agricultural Land Use: A Call for a Landscape Perspective. Paper presented at The International Symposium on Society and Resource Management, ISSRM. Madison, Wisconsin, USA 4-8 June 2011.

Popular publications

Slätmo, E. (2013). Jordbruksmarken är en naturresurs. Lantbrukets affärstidning, ATL.se Synpunkten  Läs artikel

 


Kontaktinformation