CV-sida

Eva Jansson

Eva Jansson
Jag heter Eva Jansson och är SLU:s samordnare för Programmet för odlad mångfald, POM. Denna arbetsuppgift har jag haft sedan 1999. Inom ramen för samordningsansvaret koordinerar jag olika aktiviteter som pågår inom programmet. Det kan handla om att kommunicera med våra olika aktörer och se till att de hålls informerade om vad som händer inom POM eller att planera och genomföra seminarier och konferenser på nationell, nordisk eller europeisk nivå. Jag är redaktör för skrifter som publiceras inom POM. Mer information om POM kan ni hitta på vår hemsida www.pom.info. POM ingår i Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid LTV-fakulteten på SLU i Alnarp från och med den 1 januari 2013. Min grundutbildning är biolog, med inriktning på fysiologisk botanik från Lunds Universitet. Där disputerade jag 1983. Sedan 1985 har jag arbetat som forskare och lärare på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Kontaktinformation
Forskningsledare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-415215, 0708-985360
Postadress:
Box 57
23053 Alnarp
Besöksadress: Pomonavägen 2, Alnarp, Alnarp