CV-sida

Göran Johansson

Presentation

Jag jobbar med programmet Observationsfält på åkermark, som är ett delprogram inom Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning. Syftet är att undersöka odlingsåtgärdernas och väderlekens inverkan på växtnäringsförlusterna från åkermarken till yt- och grundvatten. Det finns för närvarande 13 observationsfält med en areal på mellan fyra och 34 ha. Prov för analys tas från fältens dräneringsvatten och grundvatten och avrinningen från fältens dräneringssystem registreras. Delprogrammet är kontinuerligt till sin karaktär och flertalet fält har undersökts sedan 1970-talet.

Jag jobbar även delvis inom det närliggande delprogrammet Typområden på jordbruksmark och med digitalisering av hydrogram, beräkningar av vattenföring i skilda överfallsvärn, hantering av dataloggrar samt insamling, lagring och bearbetning av registrerade mätvärden.


Kontaktinformation